Konvertering/byte mellan opioider

Vid opioidrotation bör dosen av den nya opioiden reduceras med 30-40 % som startpunkt för ny dostitrering, i tabellen anges ekvipotenta doser som inte är reducerade enligt rekommendationen ovan. Extradoser vid genombrottsmärtor ska vara c:a 1/6-del av dygnsdosen upp till 4 ggr.

För extradoser se även väl använd konverteringsguide Höglandsjukhuset i Eksjö, Region Jönköpings län

Konverteringsguide opioider region Jönkoping

Observera i samband med Norspanplåster: Buprenorfin är en partiell µ-agonist vilken vid doser >10 µg/timme kan resultera i en delvis blockering av effekterna av andra opioider, t.ex. morfin, som är ”fulla” µ-agonister. Detta bör beaktas vid akut smärta då kortverkande opioider kan ge dålig smärtlindrande effekt, trots höga doser. Norspanplåster bytes var 7:e dag. 

Observera i samband med fentanylplåster: Fentanyl är mycket mer potent än morfin. Fentanylplåster 12 µg/h motsvarar ca 30–60 mg oral morfin/dygn. Bytes var 3:e dag. Det tar lång tid innan steady state (ca 3 dygn). Tillägg av kortverkande opioder kan behövas under de första 24 timmarna. Var uppmärksam på symtom som kan tyda på ackumulering!

  • Vid konvertering från depottablett morfin (som doseras 2 ggr dagligen) ska första fentanylplåstret appliceras samtidigt som sista depottabletten ges.
  • Patienten ska informeras om att genombrottsmärta kan uppstå under de första tre dygnen efter byte till plåsterberedning.
  • En kortverkande oral morfinberedning ska alltid finnas tillgänglig för behandling av genombrottsmärta. Se kommentar angående extrados ovanför konverteringstabell.
  • Fentanylplåsterdosen ska inte ändras under de första tre dagarna.
  • Applicera aldrig värme på plåstret då detta kan öka absorptionshastigheten dramatiskt.