Nociplastisk smärta

Behandling av nociplastisk smärta är snarlik behandlingen av neuropatisk smärta. Behandlingsförsök kan göras med SNRI som duloxetin eller amitryptilin, alternativt gabapentin eller pregabalin. Opioider bör undvikas.