Erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion (ED) kan förklaras utifrån vaskulära, neurogena, hormonella och psykogena orsaker. Därtill är sexuella läkemedelsbiverkningar vanligt förekommande. Arterioskleros är en dominerande bakomliggande orsak och riskfaktorer för ED sammanfaller därför med de som gäller för hjärt- och kärlsjukdom. Psykogen pålagring förekommer ofta, detta oavsett bakomliggande grundorsak. Hos yngre patienter är orsaken många gånger rent psykogent betingad.

En god anamnes ger viktiga upplysningar om tillståndets genes. Modifiering av kardiovaskulära riskfaktorer (rökning, övervikt, fysisk inaktivitet, diabetes, hypertension etc.) kan ha positiva effekter på symtomen.

Rekommenderat preparat

sildenafil

tabl

generiskt sildenafil

Fosfodiesterashämmarna (PDE-5i) utgör alltid förstahandspreparat om läkemedelsbehandling övervägs. På marknaden finns Sildenafil (Viagra, generika), Tadalafil (Cialis, generika), Vardenafil (Levitra, generika) och Avanafil (Spedra).

Direkt jämförande studier saknas, men preparaten bedöms uppvisa väsentligen likvärdig effekt. Av kostnadsskäl torde generiskt sildenafil föredras av flertalet patienter. Det finns dock även andra skillnader som för den enskilde kan ha betydelse. Det är fullt tänkbart att en motiverad patient ges tillfälle att pröva olika alternativ. Tadalafil har klart längst effektduration efter vid behovs-intag, men finns även i lågdos för daglig underhållsdosering. Spedra uppvisar ett något snabbare tillslag i förhållande till övriga preparat, men har även en längre effektduration jämfört med Sildenafil och Vardenafil. Tadalafil är den enda PDE5i som inte påverkas av matintag. För övriga preparat kan fr.a. tung och fettrik måltid påverka absorptionen, med nedsatt och/eller fördröjd effekt som följd. För preparatgruppen som helhet anses biverkningarna i allmänhet lindriga.

Effekten, som medieras via en intakt nervförsörjning av svällkropparna, förutsätter sexuell stimulering.

Fosfodiesterashämmare omfattas inte av läkemedelsförmånen och det råder därför fri prissättning, såväl från läkemedelsföretagens som de olika apotekskedjornas sida. Detta får till följd att priserna kan variera väsentligt, även för samma preparat och från samma tillverkare. Patienten kan själv jämföra priser via de olika apotekskedjornas hemsidor. Läkemedel utanför förmånen får heller inte bytas ut och ett apotek kan därför inte automatiskt expediera ett billigare utbytbart alternativ (ange ”får bytas till motsvarande generika med lägre pris” i receptet).

Observera kontraindikationerna, främst kombinationen med nitrater, vilket kan leda till allvarliga blodtrycksfall.

Alternativa preparat

alprostadil

injektionsvätska

Caverject Dual

alprostadil

uretralstift

Bondil

Alprostadil administreras lokalt och verkar genom en direkt vasodilaterande effekt i svällkropparna. Preparaten utgör alternativ för patienter som inte uppnått tillfredställande effekt med fosfodiesterashämmare. Samtliga preparat ingår i högkostnadsskyddet. Injektionsform (Caverject) är effektivast, men intrauretal administrering (Bondil) eller topikal kräm (Vitaros) kan prövas till patienter som inte vill ge sig själv injektioner i penis. För att minimera risken för biverkningar, inkl. priapism, skall lägsta verksamma dos användas. Vanligaste biverkan är lokal smärta/obehag. Det åligger förskrivaren att försäkra sig om att patienten är väl förtrogen med handhavandet av läkemedlet.