Vårdförlopp sepsis

Vårdförloppet inleds vid misstanke om allvarlig sepsis och avslutas efter uppföljande dialog med patienten. De övergripande målen är att få en jämlik och enhetlig sepsisvård på alla akutmottagningar i landet. Målet är att en större andel patienter ska upptäckas tidigt och snabb få rätt behandling, få en korrekt sepsisdiagnos samt få adekvat information och uppföljning efter vård på sjukhuset.