Vårdförlopp osteoporos

Vårdförlopp osteoporos är en frakturkedja med koordinator. Vårdförloppet inleds efter en lågenergifraktur (fall i samma plan) i höft, kota, bäcken, överarm eller underarm. Vårdförloppet avslutas efter att patienten bedömts ha en låg risk för ny osteoporosfraktur eller erbjudits läkemedelsbehandling och planerad uppföljning.

I frakturkedjan är osteoporoskoordinatorn central och är den funktion som identifierar och riskvärderar patienter i frakturkedjan. Syftet är att minska risken att få ny fraktur genom att utreda och behandla patienter med hög risk för osteoporosfraktur med osteoporosbehandling samt erbjuda fallförebyggande insatser och patientutbildning. Insatserna riktade till enskilda patienter sker till största delen i primärvården.

Vårdförloppet osteoporos – sekundärprevention efter fraktur hittar du under kunskapsstöd för endokrina organ på Nationellt kliniskt kunskapsstöd. 

Endokrina organ (Nationellt kliniskt kunskapsstöd)

Stödmaterial

Verktyg

Mer information