EU-Projekt

Pågående projekt

Här presenteras pågående projekt vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum.

 

Avslutade projekt

AKMC bedriver en omfattande EU-projektverksamhet.

 

Akutsjukvård simulering

 

Botnia AAsimm

EU program: Botnia Atlantica 
Medfinansiärer: Region Västerbotten, Österbottens förbund samt Region Västerbotten, Vasa sjukvårdsdistrikt och Umeå universitet
Projektperiod: 2011-11-01 − 2014-12-31

Bakgrund och syfte

Inom sjukvården nyttjas simuleringssystem i mycket begränsad omfattning, medan det utgör ett obligatoriskt förarbete inom produktionsindustrin vid förändring av processer. I en föränderlig tid krävs allt bättre möjligheter att ha sin egen unika verksamhet dokumenterad, så att ett underlag för analys inför förändring kan göras på ett invändningsfritt sätt. Projektet startas genom att introducera ett dokumentationssystem som registrerar patienternas flöde vid akutmottagningarna vid Norrlands Universitetssjukhus och Vasa Centralsjukhus. Avsikten är att därefter skapa ett simuleringsverktyg tillsammans med datavetenskapen som kan användas för att studera konsekvenser vid förändringar (såsom patientflöden, prioritering och organisation) på akutmottagningarna i Umeå och Vasa. Simuleringarna baseras då på reellt underlag vilket ger förutsättningar att förbättra och utveckla det akuta omhändertagandet av patienter.

Partners i projektet

Lead Partner: Region Västerbotten, AKMC
Partner 2: Umeå Universitet, Institutionen för datavetenskap
Partner 3: Vasa sjukvårdsdistrikt, Finland

Kontaktperson

Britt-Marie Nordström
Projektledare AKMC
090-785 11 83
brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se

Mer information

Information och resultat A-Sim projektet

 

Recruitment and Retention of Health Care Providers in Remote Rural Areas

 

NPPRecRet

AKMC deltog i detta strategiskta EU-projekt tillsammans med partners från Skottland, Island, Norge, Grönland, Irland och Canada.

EU program: Northern Periphery Programme
Medfinansiärer: Region Västerbotten och Region Västerbotten
Projektperiod: 2011-06-01 − 2014-06-30

Bakgrund och syfte

Det har under många år varit en brist på läkare och annan specialiserad vårdpersonal i norra Europas glesbygdsområden, vilket lett till dyrbara dåligt fungerande lösningar med korttidsvikarier eller vakanser. Många akuta försök har gjorts för att förbättra situationen medan få har varit av mera långsiktig karaktär. Projektet avser att gemensamt i sex länder analysera intresse och förutsättningar för arbete i norra Europas och Canadas glesbygd. Projektet syftar till att utveckla glesbygdsmedicin som specialitet samt förbättra rekryteringsprocessen genom att, förstärka intresset hos personer under utbildning, motverka isolering, etablera utbytesverksamhet, erbjuda mentorskontakter samt skapa sociala kontakter i glesbygd. Målgruppen är läkare och specialiserad vårdpersonal verksamma eller tänkbart verksamma i norra Europas glesbygd och Canada.

Partners i projektet

Lead Partner: NHS Western Isles, Stornoway, Isle of Lewis, Scotland, UK
Partner 2: Agency for Health and Prevention, Nuuk, Greenland
Partner 3: FSA Akureyri Hospital, Akureyri, Iceland
Partner 4: Helse Finnmark Health Trust, Finnmark, Norway
Partner 5: County Council of Västerbotten (AKMC), Umeå, Sweden
Partner 6: University of Aberdeen, Centre for Rural Health, Inverness, Scotland.
Partner 7: Northern Ontario School of Medicine, Sudbury, Canada
Partner 8: Cooperation and Working Together (CAWT), Londonderry, Ireland and Northern Ireland

Kontaktpersoner

Britt-Marie Nordström
Projektledare AKMC
090-785 11 83
brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se

Peter Berggren
Projektledare GMC
peter.berggren@regionvasterbotten.se

Mer information

www.recruitandretain.eu

Recruit and retain projektvideo 2012

Harsh Weather Testing Network

InterregHarshWeather

EU program: Interreg. IVA Nord
Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Medfinansiärer: Lapplands Räddningsverk, Länsstyrelsen i Norrbotten, Nordkalottrådet och  Nordlands Fylkeskommune.
Projektperiod: 2010-05-01 − 2013-04-30

Bakgrund och syfte

Syftet med projektet är att skapa ett fungerande gränsöverskridande nätverk för testverksamheten i Nordkalotten som kan leverera lösningar och tjänster för forskningsorganisationer, företag och till andra potentiella kunder från olika länder. Projektets mål är att nätverksaktörerna får ett större produktutbud och bredare kunskap och ska därigenom behålla och utöka sin attraktivitet inom den internationella testmarknaden. Projektet kommer även att skapa konkreta testprodukter och tjänster där man kan se nyttan med gränsöverskridande samverkan.

Partners i projektet

Lead partner: The Finnish Institute of Occupational Health, Oulu. Kontaktperson: Ville Hyvärinen
Partner 2: Norut, Narvik, Kontaktperson: Rune Nisen
Partner 3: Arvidsjaurs kommun. Kontaktperson: Marina Johansson
Partner 4: Region Västerbotten, AKMC

Kontaktperson

Pontus Albertsson
Projektledare AKMC
070-589 0646
pontus.albertsson@regionvasterbotten.se

Mer information

www.harshnet.eu

Projektvideo om Harsh Weather

 

Cooperation for safety in sparsely populated areas (CoSafe)

 

NPPCoSafe

EU-program: Interreg IVB, Northern Periphery Programme
Finansierering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Medfinansiär (Sverige): Socialstyrelsen, Länsstyrelsen Västerbotten
Projektperiod: 2008-06-01 − 2011 05 31

Projektpartners

Leadpartner: AKMC, County Council of Västerbotten, Umeå, Sweden
Partner 2: Finnish Institute of Occupational Health, Oulu, Finland
Partner 3: Northern Ostrobothnia Hospial District, Oulu, Finland
Partner 4: Regional Rescue Service, Oulu, Finland
Partner 5: Emergency Service Collage, Koupio, Finland
Partner 6: FSA University Hospital, Akureyri, Iceland
Partner 7: NHS Western Isles, Stornoway, Scotland

Syfte

  • Förbättra beredskapen vid stora olyckor och katastrofer i glesbygdsområden.
  • Förbättra den prehospitala vården under de speciella förhållanden som råder i den norra periferin med begränsade resurser, långa transportavstånd och ett ogynnsamt klimat.

Resultat

Projektet har utvecklat ett 40-tal produkter, tjänster och rapporter, som gett ny kunskap och skapat förutsättningar att förbättra olika aspekter av beredskapen och hanteringen av stora olyckor i norra periferin.

Kontaktperson

Jim Johansson
Projektledare AKMC
Tel: 090-785 2401
E-post: jim.johansson@regionvasterbotten.se

Mer information och resultat

www.cosafe.eu

 

Stor olycka i Kvarkenområdet (SIK)

Bothnia AtlanticaSIK

EU-program: Botnia-Atlantica (Europeiskt territoriellt samarbete)
Finansierering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Medfinansiär: Länsstyrelsen i Västerbotten, Österbottens förbund
Projektperiod: 2008-09-01 − 2011-08-31

Projektpartners

Leadpartner: County Council of Västerbotten (AKMC), Umeå, Sweden
Partner 2: Vasa sjukvårdsdistrikt, Vasa, Finland

Bakgrund

Vid en olycka i Kvarken har vi ett gemensamt ansvar att försöka lösa situationen på ett så bra sätt som möjligt. Ingendera sidan är idag förberedda för ett sådant samarbete. I vårt tidigare projekt ”Prehospital sjukvård i Kvarkenområdet” konstaterade vi att varken Norrlands Universitetssjukhus eller Vasa Centralsjukhus enkelt kunde komma i kontakt med varandra. Det dröjde även att hitta varandra på nätet eftersom vi inte hade kunskap om sjukhusens korrekta namn. Våra katastrofplaner var inte utarbetade för samarbete över nationsgränsen. Detta trots att Vasa är Umeås närmaste stad och sjukhus samt att Umeå är Vasas närmaste universitetssjukhus.

Syfte

  • Gemensam katastrofplanering för att öka förutsättningar för framgångsrika insatser i Kvarkenområdet.
  • Skapa förbättrade kommunikationer mellan länderna, såväl till vardags som vid övningar och katastrofer.
  • Utveckla ett nätverk mellan kompetenser och personer verksamma i de båda länderna. Detta för att nyttjas vid avsaknad av specialistkompetens eller vårdkapacitet.

Resultat

Det har genomförts ett antal aktiviteter för att öka förutsättningarna för sjukvården att hantera särskilda händelser och katastrofer. Några exempel på detta är en nulägesanalys vad gäller vård- och transportmöjligheter på vardera sida om Kvarken, jämförelser av terminologi, organisation och katastrofplaner, teoretiska "table-top" övningar, regional ledningsövning, praktisk träning i omhändertagande av nedkylda, övning av brand ombord på fartyg samt en fullskalig sjöräddningsövning, övning Roy. 

Kontaktperson

Lena Algers
Projektledare AKMC
Tel: 090-785 8929
E-post: lena.algers@regionvasterbotten.se

 

Nordic Safety and Security (NSS)

NSS

EU-projektet NSS har varit en samverkan mellan Umeå Universitet, Luleå tekniska universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Region Västerbotten samt företag inom och utom regionen. Vid AKMC har ett delprojekt bedrivits under 2008−2011.

Syfte

Att på vetenskaplig grund ta fram ett nytt utbildningsverktyg, som ska användas för att utveckla och utvärdera utbildningen av utryckningsförare.

Resultat

Fokusgruppsintervjuer har genomförts med förare vid två ambulansstationer i Västerbotten vilket resulterat i en rapport. Ambulanskrascher i Sverige har kartlagts och utvärdering har gjorts av utryckningsförarutbildning, vilket lett till flera vetenskapliga artiklar.

Driver Assist Recording Tool (DART)

DART är ett nytt IT-baserat analysverktyg som utvecklats tillsammans med Fält Communications AB. Verktyget kan användas vid utbildning av utryckningsförare (ambulans, brandmän, polis), där det ger möjlighet till analys av sitt beteende i riskfyllda moment. Vid en utryckning startar systemet att registrera information från körningen, som loggas och denna kan i efterhand spelas upp och analyseras av förare samt handledare. En kamera filmar färdvägen och givare i fordonet registrerar fordonets position, hastighet samt G-krafter.

Utvärderingsprocessen

En utbildning har genomförts med hjälp av ny teknik framtagen i projektet och som bygger på data från utryckningsförarnas egna körningar. Målet med utbildningen har varit att belysa riskerna med utryckningskörning samt möjligheterna att undvika dessa risker. Två ambulansstationer i Västerbotten har ingått i studien. Mätningen har haft förarprestation, förarkompetens och förmåga till självreflektion som fokus. Utvärderingen har gjorts för att undersöka utbildningens effekter med en före- och en eftermätning. Utvärderingsdelen har genomförts tillsammans med avdelningen för beteendevetenskapliga mätningar vid Umeå universitet.

Resultaten från utvärderingen visar att vi påverkat förarnas självskattade kompetens på områdena omkörningar och hastighet. Detta innebär att förarna som utbildats med vårt nya verktyg DART skattar sig själva som att de gör säkrare omkörningar och anpassar hastigheten bättre efter utbildningen. En av slutsatserna vi dragit är att framtida körutbildningar bör innehålla ett större inslag av denna insiktsinriktad utbildning.

Kontaktperson

Pontus Albertsson
Projektledare AKMC
090-785 1352
E-post: pontus.albertsson@regionvasterbotten.se

Mer information

 

Prehospital sjukvård i Kvarkenområdet

EU-flagga liten

 

Prehosp

EU-program: Interreg IIIA Kvarken-MittSkandia
Finansierering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Medfinansiär: Länsstyrelsen i Västerbotten, Österbottens förbund
Projektperiod: 2006-11-01 − 2007-10-31

Projektet har gjort en omfattande bakgrundsbeskrivning av ambulanssjukvården i Sverige och Finland, vilket utgjort en värdefull kunskapskälla för den prehospitala vården. Personalutbyte mellan de bägge länderna har skapat personliga kontakter, erfarenhetsutbyte och kunskap om varandras verksamheter. En övning genomfördes för att se vilka kontaktvägar som används när sjukhusen söker kontakt med varandra. Resultatet visade att kontaktmöjligheter mellan NUS och VCS (Vasa Centralsjukhus) var dåligt etablerade. Sjukhusledningarna har etablerat kontakt genom projektet och underlag för att snabbt kunna förflytta patienter mellan länderna har skapats.

Österbotten har en välutvecklad första respons i väntan på att ambulans anländer. Västerbotten har inspirerats av detta och har nu för avsikt att starta detta på flera platser i Västerbotten, motsvarande verksamhet i Sverige kallas för IVPA.

Västerbotten har utvecklat en intensivvårdsbår som var okänd för Österbotten. För att göra transporten av intensivvårdspatienter säkrare och snabbare är användningen av ett intensivvårdsbårsystem viktigt, eftersom alla patientförflyttningar mellan olika transportmedel och institutioner utgör direkta riskmoment och ger dessutom en tidsfördröjning innan patienten får slutlig vård. Vasa centralsjukhus är nu mycket intresserade av detta och utreder möjligheterna att införskaffa en bår för intensivvårdstransporter.

Kontaktperson

Britt-Marie Nordström
Projektledare AKMC
Tel: 090-785 1183
E-post: brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se

 

Ambulance Transport and Services in Rural Areas (ATSRuAr)

Northern PerispereEUATSRuar

EU-program: Interreg IIIB, Northern perifery programme
Finansierering: Europeiska regionala utvecklingsfonden
Medfinansiär: Länsstyrelsen i Västerbotten
Projektperiod: 2005-05-01 − 2007-11-30

Projektpartners

Leadpartner: FSA University Hospital, Akureyri, Iceland
Partner 2: AKMC, County Council of Västerbotten, Umeå, Sweden
Partner 3: NHS Western Isles, Stornoway, Scotland

Syfte

Att jämföra hur de olika ländernas ambulanssjukvård bedrivs i glesbygdsområden, vad gäller utformning, drift, utbildning och medicinsk teknik.

Resultat

Ett flertal artiklar om olika utvecklingsprojekt samt ett simuleringsprogram för ambulanslogistik (RADS).

Rural ambulance distribution simulation (RADS)

RADS är ett simuleringsprogram för optimering av personal och ambulanser. Programmet använder historiska larmdata och genom att simulera kan vi t.ex. se vilken ambulansresurs som borde ha larmats och hur ambulanser bör placeras för att optimera resurser och responstid.

Mer information om RADS

Kontaktperson

Britt-Marie Nordström
Projektledare AKMC
Tel: 090-785 1183
E-post: brittmarie.nordstrom@regionvasterbotten.se