Nyheter

02 okt 2019

Centre for Rural Medicine in Storuman

Region Västerbotten invested early in research and development in rural areas and formed the Centre for Rural Medicine in Storuman in 2014. The centre is dedicated to research, development and innovation in the fields of health and medical care in rural areas, Sami health, skills provision and education.

02 okt 2019

Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman

Region Västerbotten satsade tidigt på forskning och utveckling i glesbygd och bildade Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman 2014. Här arbetar man med forskning, utveckling och innovation kring vård och omsorg i glesbygd, samers hälsa, kompetensförsörjning samt utbildning.

02 okt 2019

Airborne intensive care transports

Umeå University Hospital is leading in airborne intensive care transport. Long-term experience paired with a wide knowledge of intensive care in extremely difficult conditions generates a unique expertise. This makes airborne intensive care transport one of Region Västerbotten’s profile areas.

02 okt 2019

Luftburna intensivvårdstransporter

Norrlands universitetssjukhus är ledande inom luftburna intensivvårdstransporter med flygplan. Lång erfarenhet och stor kunskap av intensivvård under extremt svåra förhållanden skapar en unik kompetens. Därför är luftburna intensivvårdstransporter ett av Region Västerbottens profilområden.

02 okt 2019

Västerbotten Intervention Programme

Västerbotten intervention programme, VIP, is offered to all residents of the county’s municipalities. The aim is to motivate and support healthy lifestyle habits to decrease the risk of contracting cardiovascular disease and diabetes.

02 okt 2019

Västerbottens hälsoundersökningar

Västerbottens hälsoundersökningar, VHU, erbjuds de som bor i länets kommuner. Målet är att motivera och stödja hälsosamma levnads- och vardagsvanor och på så sätt minska risken för att få hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes i framtiden.

02 okt 2019

Advanced radiotherapy with positive results

The radiotherapy at the Cancer Centre in Umeå is of world class quality, and is one of the profile areas at the University Hospital of Umeå. By using a refined technique to pinpoint the exact location of a tumour, the radiation can be precisely calibrated and directed, leading to better results from the treatment while reducing the risk of side effects.

02 okt 2019

Utvecklad strålbehandling med goda resultat

Strålbehandlingen vid Cancercentrum i Umeå håller världsklass och är ett av Norrlands universitetssjukhus profilområden. Med en förfinad teknik går det i dag att exakt definiera tumörens läge och strålningen kan preciseras så att effekten vid behandlingen blir hög och risken för biverkningar minskar.

02 okt 2019

The University Hospital of Umeå

The University Hospital of Umeå, which for several years in a row has been named the best university hospital in the country, is responsible for specialist health care for almost 900,000 inhabitants in an area that covers just over half of Sweden. Extensive research and education is conducted at the hospital, in collaboration with Umeå University and several other institutions.

02 okt 2019

Norrlands universitetssjukhus

Norrlands universitetssjukhus, som flera år i rad utnämnts till bästa universitetssjukhus i landet, ansvarar för specialistsjukvård för knappt 900 000 invånare inom ett område som omfattar drygt halva Sveriges yta. Här bedrivs omfattande forskning och utbildning i samarbete med Umeå universitet och en rad andra akademier.

02 okt 2019

World-leading in Deep Brain Stimulation

At the University Hospital of Umeå, world-leading research and treatment is conducted with Deep Brain Stimulation, DBS. By stimulating the brain with an implanted electrode, disruptive signals are blocked and diseases such as Parkinson's, severe tremors and even depression, can be alleviated.

02 okt 2019

Världsledande inom deep brain stimulation

På Norrlands universitetssjukhus i Umeå bedrivs världsledande forskning och behandling med deep brain stimulation, DBS. Genom att stimulera hjärnan med en inopererad elektrod blockeras störande signaler och sjukdomar. Det kan innebära lindring för patienter som lider av till exempel Parkinsons sjukdom eller depression.