NYHETER 2019-12-06

Region Västerbotten i topp när det gäller forskningsaktivitet

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har för första gången samlat in statistik för att kunna jämföra Sveriges regioners forskningsaktivitet. Siffrorna för 2018 visar att Region Västerbotten ligger i topp i flera kategorier.

Forskningssjuksköterska centrifugerar

Rapporten som publicerats på Vården i siffror har som syfte att ge en överblick över forskningsverksamheten i hälso- och sjukvården jämföra regionerna med varandra.

Clas Ahlm, forsknings- och utbildningsdirektör inom Region Västerbotten, tycker det är glädjande att regionen placerar sig i framkant i jämförelsen.

– Region Västerbotten bedriver omfattande klinisk forskning av hög kvalitet, vilket den aktuella jämförelsen visar.

Starkt universitetssjukhus

I jämförelsen är skillnaderna stora mellan landets regioner och regionerna med universitetssjukhus sticker ut. En förklaring till Västerbottens placering är enligt Clas Ahlm befolkningsmängden:

– Vi är glada för vårt utfall i den nationella jämförelsen, både vad gäller publikationer, vetenskapligt meriterade medarbetare och disputationer, men är medvetna om att siffrorna är baserade på befolkningsunderlag. Vi har ett relativt starkt universitetssjukhus men har en mindre befolkning jämfört med en del andra regioner.

I rapporten redovisas bland annat antal docenter, professorer, forskarstuderande och forskarutbildade medarbetare i förhållande till befolkningsmängd. I samtliga dessa kategorier ligger Region Västerbotten på första eller andra plats. Västerbotten har 197,7 forskarutbildade medarbetare per hundra tusen invånare, i förhållande till rikssnittet på 65,7.

– Här har vi medvetet valt att satsa på karriärtjänster för att möjliggöra för våra medarbetare, säger Clas Ahlm.

Behov av fortsatt satsning på forskning

När det kommer till ALF-medel, nationella forskningsmedel som tilldelas respektive region för klinisk forskning och utbildning av läkare, får Region Västerbotten störst pott i förhållande till befolkning. Delvis beror detta på den regionaliserade läkarutbildningen som utgår ifrån Västerbotten.

– Vi har en regionaliserad läkarutbildning med ett regionalt ALF-avtal med Region Västernorrland, Region Norrbotten och Region Jämtland Härjedalen. ALF-medlen täcker till viss del klinisk forskning även i dessa regioner, säger Clas Ahlm.

En kategori där regionen placerar sig under rikssnittet är de interna forskningsmedel som regioner avsätter för att stödja klinisk forskning.

– Till skillnad från de andra parametrarna är de interna forskningsmedlen relativt blygsamma. De behöver ökas för att vi ska försvara vår ställning som universitetssjukvårdsregion och kunna utveckla den kliniska forskningen och därigenom den framtida hälso- och sjukvården, kommenterar Clas Ahlm.

Fakta: Region Västerbottens forskning år 2018

Docenter - biträdande professorer (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 31,1 (Riket 17,9)

Professorer (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 30,7 (Riket 7,2)

Forskarstuderande (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 94,8 (Riket 34,2)

Disputationer (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 46,3 (Riket 16,8)

Forskarutbildade medarbetare (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 197,7 (Riket 65,7)

FoU-publikationer (antal per hundratusen invånare) Västerbotten 988,7 (Riket 402,6)

ALF forskningsmedel (miljoner kronor per hundratusen invånare) Västerbotten 86,1 (Riket 18,8)

Forskningsmedel (miljoner kronor per hundratusen invånare) Västerbotten 10,2 (Riket 14,1)

Kostnad för forskningsstödjande kompetens (miljoner kronor per hundratusen invånare) Västerbotten 7,8 (Riket 5,4)

 

Läs hela rapporten här: https://vardenisiffror.se/report/view?id=5d820ac5d4475b04386e5d16

Tillbaka till nyhetslistan