NYHETER 2023-09-25

Framtidstro inom primärvården i Skellefteå och Norsjö

Utvecklingssatsningen ”Livskraft tillsammans” påbörjades för att vända den negativa trenden i inom primärvården i den norra länsdelen kopplat till kompetensförsörjning och tillgänglighet. Under hösten har alla anställda inom primärvården i Skellefteå och Norsjö erbjudits att närvara på en mötesplats för att diskutera framtidens utmaningar och möjligheter.

Anna Lundström, Pontus Olofsson, Johanna Frids, Urban Boström och Carina Hjelm-Eriksson i en montagebild.
Anna Lundström, sjuksköterska mobila primärvårdsteamet. Pontus Olofsson, ST-läkare Anderstorp hälsocentral. Johanna Frids, undersköterska Anderstorp hälsocentral. Urban Boström, sjukgymnast Bureå hälsocentral. Carina Hjelm-Eriksson, sjuksköterska mobila primärvårdsteamet. Bilden är ett montage. Foto: Ejja Häman Aktell

Hur upplevde du den här dagen?

– Vi upplevde den som meningsfull i mötet med andra. Bra innehåll och givande erfarenhetsutbyte, säger Carina Hjelm-Eriksson och Anna Lundström som är sjuksköterskor och ingår i det mobila primärvårdsteamet.

– Positivt att det finns en stor samsyn kring att försöka sig på och få förtroende att genomföra olika förändringsarbeten, säger Pontus Olofsson, ST-läkare på Anderstorps hälsocentral.

– Som ett sorts uppstartsmöte. Frågorna grupperna fick att arbeta med kan ju inte vara för konkreta, då spånas det inte lika friskt, säger Urban Boström, sjukgymnast på Bureå hälsocentral.

– Inspirerande och hoppfull, säger Johanna Frids, undersköterska på Anderstorps hälsocentral.

Vilka förändringar skulle du helst vilja se inom primärvården?

– Kontinuitet och personalförsörjning med fast anställda, det är det viktigast i längden. Uppdraget måste också avgränsas så tydligt som möjligt. säger Urban Boström.

– Att kunna erbjuda fast vårdkontakt till våra patienter så att primärvården kan vara det självklara navet för de som behöver sjukvårdens hjälp, säger Pontus Olofsson.

– Bättre kontinuitet för patienten som ger en större trygghet och en mer säker vård, säger Johanna Frids.

– En mer sammanhållen vård och mer digitalisering utan att patientsäkerheten påverkas, säger Carina Hjelm-Eriksson och Anna Lundström.

Hur ser du på Livskraft tillsammans satsningen?

– Nödvändig, framtid, positivt, säger Carina Hjelm-Eriksson och Anna Lundström.

– Inget fel på Livskraftssatsningen men jag tror att mer behöver ledas uppifrån. En hel del av problemen kan inte lösas utan samverkan och beslutsfattande med andra delar av vården, säger Urban Boström.

– Det känns bra att det nu görs krafttag inom primärvården och att vi tillsammans kan göra förändring, Johanna Frids.

– Jag tycker det är helt nödvändigt! Jag upplever en stor enighet kring att en förändring driven av oss som jobbar i primärvården är ett måste för att kunna bedriva den vård vi vill, säger Pontus Olofsson.

Text och fotomontage: Daniel Marklund

Tillbaka till nyhetslistan