NYHETER 2023-03-14

Läkares upplevelse av att tillhandahålla vård i Nya Zeelands glesbygd

En kvalitativ intervjustudie publicerad inom Mante Hedmans doktorandprojekt ”Sjukstugemodellen” har undersökt läkares erfarenheter som vårdgivare vid Rural hospitals *(RH:s) på Nya Zeelands Sydö.

Queenstown Rural Hospital Foto: Mante Hedman

Studien identifierade tre teman: ”Att tillämpa ett helhetsperspektiv i vården”, ”sträva efter att upprätthålla patientsäkerheten i glesbygd” och ”samarbeta i olika team kring patienten”.

Vård vid RH:s ansågs, i högre grad än ”vanlig” sjukhusvård, erbjuda vård med ett helhetsperspektiv för patienten; genom närhet till hem och familj, ett patientcentrerat generalistperspektiv* och personlig kontinuitet.

–I think the biggest difference here and the thing we do best compared to the bigger hospitals, is that we treat people as individuals. (Doctor 9)

Oroande med långa avstånd vid akuta fall

De långa avstånden till närmaste akutsjukhus för akuta fall var något som läkarna kunde uppleva som oroande, på grund av begränsad tillgång till ambulanstransporter och begränsad erfarenhet av allvarliga olyckor och ovanliga akuta sjukdomstillstånd. Överlag ansågs dock patientsäkerheten på RHs vara lika bra eller bättre än på vanliga sjukhus.

En central roll i vårdkedjan

Läkarna betonade den centrala roll som RH:s spelar i vårdkedjan för patienter i glesbygd, samt för- och nackdelarna med små icke-hierarkiska multidisciplinära team som tar hand om patienter.

–And people also feel very proud of the hospital. Both the people that work here and the people who live here because they know that it is a hospital that understands them and understands the community they live in and provides the highest standard of care in a very effective and efficient manner. (Doctor 6)

Samarbetet med sjukhusspecialister upplevdes generellt som bra, även om det fanns en känsla av att stadskollegor inte förstår de ytterligare medicinska och praktiska bedömningar som behövs i glesbygd jämfört med den urbana kontexten.

Om studien

Intervjuer gjordes med 16 läkare arbetande vid 9 olika RH:s i glesbygd på Nya Zeelands Sydö. De transkriberade intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys i samarbete mellan Mante Hedman och Margareta Brännström, Inst för Omvårdnad, Umeå Universitet,  Fiona Doolan-Noble och Tim Stokes, Department of General Practice and Rural Health, Otago University, Dunedin, NZ. Studien är en del av Mante Hedmans doktorandarbete som i övriga studier beskriver den svenska sjukstugemodellen i Norr- och Västerbotten.

*Rural hospital: Rural hospital (RH) är en nyazeeländsk motsvarighet till de sjukstugor/OBS-avdelningar som i Sverige finns i glesbygden i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland, med generalistläkare ansvariga för de inneliggande patienterna i stället för sjukhusspecialister. I likhet med svenska förhållanden så vårdas vid RH:s framför allt äldre multisjuka patienter som på andra håll skulle vårdas vid vanligt sjukhus för infektioner, försämrad hjärtsvikt, rehabilitering efter operationer, palliativ vård i livets slutskede mm.

* Generalistperspektiv: i detta sammanhang ansvarstagande över hela patientens sjukdomspanorama, med allmänläkarens kunskap om de vanligaste sjukdomarna och ett biopsykosocialt perspektiv på patientens situation.

Tillbaka till nyhetslistan