Skellefteå och Norsjö

God och nära vård i Skellefteå- och Norsjöområdet präglas av ett samarbete mellan Region Västerbotten och kommunerna. Med individen i fokus möts parterna och samordnar gemensamma insatser för våra invånares behov. "För mig är god och nära vård en tillgänglig vård som är begriplig och som hänger ihop, men också en vård som både jag och min familj känner att vi är med och skapar", säger Camilla Andersson, närsjukvårdsområdeschef i Skellefteå.

Camilla Andersson, närsjukvårdsområdeschef, är projektledare över God och nära vård i Skellefteå och Norsjö.
Foto: Klas Sjöberg

Det råder ingen brist på utmaningar för hälso- och sjukvården i Skellefteåregionen. En pressad ekonomi, sjunkande befolkningsunderlag, en åldrande befolkning, en stor andel kroniska sjukdomar och kompetensbrist tillhör dem. Därför är det helt nödvändigt att ställa om sjukvården om vi vill upprätthålla en trygg och säker vård för invånarna här.

Samtidigt är en omställning önskvärd och öppnar nya möjligheter – inte minst för individen som kan bli betydligt mer delaktig i sin egen vård.

– Det är inte det att folk får lite insatser, men vi inom vården dividerar alldeles för ofta om vem som ska göra någonting och konsekvensen blir att patienter bollas mellan olika nivåer. Alla har förstås patientens bästa i åtanke men vi saknar helhetsperspektivet. Det är en viktig insats som behöver göras, säger Camilla Andersson.

Viktigt med tillit

Det är en fullt realistisk strävan, enligt Camilla Andersson som nämner sjukvården i Alaska som en förebild.

– Där har man kommit väldigt långt. Där pratar aktörerna mycket om vad folk har för behov. Man formulerar sina visioner utifrån befolkningsperspektivet men tittar också på sina arbetssätt utifrån flöden: Hur blir resan för patienten på totalen bäst, snarare än att suboptimera i de olika delarna. De har pratat mycket om team som skapar relationer med patienterna och samtidigt tagit nytta av de möjligheter som teknikutvecklingen ger dem i form av digitalisering.

En sådan utveckling kan bli verklighet även här och den grundläggande framgångsfaktorn stavas tillit.

– För att nå dit behöver vi – Region Västerbotten, Skellefteå och Norsjö kommuner – ändra våra perspektiv och på allvar fundera över hur våra gemensamma resurser bäst kan tillfredsställa patientens behov, säger Camilla Andersson.

Perspektivskiften

I Skellefteå liksom i landet i övrigt finns fem fokusområden:

  • Balansering av sjukvårdsresurser. Ägandeskapet kring en patientfråga ska i högre grad flytta ut från sjukhusen och hamna i primärvården.
  • Fördjupat samarbete mellan kommuner och region, där kommunernas del i primärvården lyfts fram och förtydligas.
  • Personcentrering med maktförskjutning till patienter/invånare. Vi stärker invånarens eget ansvar för hälsa och bemöter denne som en aktiv och kapabel partner.
  • Fokus på förebyggande insatser. Det inkluderar även kroniskt sjuka.
  • Utveckling med hjälp av digital teknik.