Regional kollektivtrafikmyndighet

I varje län i Sverige ska det finnas en kollektivtrafikmyndighet som fattar vissa beslut och utvecklar kollektivtrafiksystemet som helhet. Det är den Regionala Utvecklingsnämnden som är själva myndigheten och det finns ett utskott som är specialiserat på kollektivtrafikfrågor, Kollektivtrafikutskottet. I förvaltningen finns tjänstepersoner som arbetar med kollektivtrafik.

Person tittar ut genom bussfönster

Kollektivtrafikmyndighetens ansvarsområden är bland annat: 

  • Regionalt trafikförsörjningsprogram, som innehåller mål för kollektivtrafikens utveckling totalt sett. Se vidare under rubriken Trafikförsörjningsprogram 
  • Beslut om allmän trafikplikt, vilket innebär att den beslutade trafiken ska upphandlas. Före beslut om allmän trafikplikt undersöks om någon vill köra motsvarande trafik kommersiellt. Besluten kan överprövas.  
  • Att ta emot anmälan från den som vill bedriva kommersiell kollektivtrafik

Myndigheten har också fler uppgifter och de finns beskrivna i lagar och förordningar. Lag om kollektivtrafik Förordning om kollektivtrafik

En del ansvarsområden har Region Västerbotten överlåtit till de två bolagen: 

  • Länstrafiken i Västerbotten AB som bland annat har befogenhet att upphandla busstrafik, informerar om trafiken och bedriver en gemensam beställningscentral för serviceresor. 
  • Norrtåg AB som är gemensamt för de fyra nordligaste länen och som upphandlar och planerar Norrtågstrafiken.  

Även Skellefteå kommun har sökt och fått befogenhet att upphandla trafik.