NYHETER 2022-02-17

1 miljon till kulturföreningar i Västerbotten

Västerbottens kulturföreningar får 1 miljon kronor i stöd under 2022, det fastslogs idag under regionala utvecklingsnämndens möte. Stödet riktas i första hand till verksamheter som arbetar för ökat engagemang och lika villkor för barn och unga att delta i kulturaktivteter.

Beslutet togs av regionstyrelsen i december och frågan har beretts av kulturutskottet. 

– Det känns givetvis bra att vi kan göra en extra satsning för kulturföreningar då de haft det tufft de gångna två åren. Det är särskilt viktigt på barn- och ungaområdet, säger Nina Björby, ordförande i kulturutskottet, Region Västerbotten. 

En viktig del i kulturplanen 2020-2023
Med bakgrund av pandemins påverkan på Västerbottens kulturföreningars verksamhet blir denna satsning på kulturen ett led i att förebygga negativa folkhälsoeffekter. Föreningslivets viktiga roll i den kulturella infrastrukturen; som arrangörer, som lokala mottagare av ett regionalt kulturutbud, som initiativtagare och genomförare av lokala och regionala kulturaktiviteter, är något som konsekvent betonas i Region Västerbottens kulturplan 2020-2023. 

Betydelsfullt ideellt engagemang
Pandemins påverkan på det ideella kulturlivet lyfts också fram i den statliga återstartsutredningen ”Från kris till kraft Återstart för kulturen” där en allvarlig konsekvens av pandemin är att det ideella engagemanget minskat, vilket i sin tur kan påverka människors möjlighet till inkluderande sammanhang och demokratiskt lärande. Den här ekonomiska satsningen är en viktig pusselbit i att skapa förbättrade förutsättningar för kulturföreningar att återstarta sin verksamhet. 

– Vi vet ju alla vilket viktigt jobb alla ideellt arbetande personer i länet gör för skapa gemenskap, engagemang och aktiviteter i hela länet. Det kan aldrig nog skattas och är dessutom en viktig del i vår demokrati. Utan allt ideellt engagemang och alla arrangemang skulle länet inte vara det det är idag, säger Nina Björby.

För mer information
Nina Björby
Ordförande kulturutskottet, Region Västerbotten
070-627 49 96, nina.bjorby@regionvasterbotten.se

Joakim Sandberg
Regionkulturchef, Region Västerbotten
073-807 57 90 joakim.sandberg@regionvasterbotten.se,

Tillbaka till nyhetslistan