NYHETER 2023-01-10

Läget kring förlossningen vid Lycksele lasarett

Nu är den utredning klar som beskriver status kring förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett samt uppkomna risker och möjliga åtgärder relaterat till den neddragna verksamheten. Utredningen är ett underlag för politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden och bereds nu vidare inför beslut den 17 januari om åtgärder för att bedriva en patientsäker förlossningsvård i Lycksele.  Samtidigt kvarstår den allvarliga bemanningsproblematiken och det står det nu klart att det inte blir någon återöppning av verksamheten den 23 januari som tidigare planerat.

De senaste åren har svårigheterna att bemanna förlossningsvården med både barnmorskor och gynekologer ökat, vilket resulterat i ett ökat behov av hyrpersonal. Det senaste året har läget försämrats ytterligare med stora svårigheter att kunna avropa hyrpersonal. Extraordinära åtgärder har vidtagits som till exempel rotationstjänstgöring mot relativt höga ersättningar, avrop utanför avtal och intensiva rekryteringsinsatser.

Risker för verksamheten

Sedan i maj 2022 finns en politiskt beslutad handlingsplan med ett flertal aktiviteter med syfte stärka bemanningen inom förlossningen på Lycksele lasarett, flera av dessa pågår. Det förs också diskussioner om att organisera arbetet inom Centrum för obstetrik och gynekologi för att underlätta rotationstjänstgöring mellan mödrahälsovård och förlossning och skapa ökad attraktivitet i barnmorsketjänster. I handlingsplanen finns också en föreslagen modell för enheten i Lycksele som bygger på barnmorskeledda förlossningar. Vid Lycksele lasarett genomförs också extra kompetensförhöjande åtgärder kring akut omhändertagande inom kvinnosjukvård.

– Vår bedömning är att de risker som identifierats av verksamheten kring neddragningarna är högst relevanta. Till följd av bemanningsläget finns en risk att Region Västerbotten inte idag kan bedriva en patientsäker förlossningsvård på tre orter i länet. Ytterligare rotation av personal mellan enheterna kan också medföra en risk att fler barnmorskor och gynekologer lämnar sina tjänster. Det påverkar helheten allvarligt och försvårar möjligheten att fullgöra kvinnosjukvården i länet, säger seniorrådgivare Anders Sylvan, som genomfört utredningen tillsammans med chefläkare Sofie Jacobsson.

Fler möjliga åtgärder  

Utredarna bedömer att verksamhetsledningen inom Centrum för obstetrik och gynekologi har identifierat och genomfört samtliga möjliga åtgärder för att förhindra en omedelbar neddragning, men utan tillräcklig effekt i närtid. Utöver redan tidigare beslutad handlingsplan föreslås också ytterligare bemanningsbefrämjande åtgärder. Se bifogad utredning där dessa beskrivs mer i detalj.

– Med kraftfulla åtgärder kan en återstart i Lycksele vara möjlig. Den beslutade handlingsplanen och de åtgärder som kan genomföras i närtid förändrar dock inte behovet av neddragen verksamhet i det korta perspektivet, det är vår bedömning, säger Anders Sylvan.

Fortsatt stängt berörda gravida kontaktas

Parallellt med utredningens färdigställande står det också klart att det inte finns tillräckligt med personal, såväl gynekologer som barnmorskor, för att kunna återstarta verksamheten den 23 januari som tidigare planerat.

– Det är väldigt beklagligt och får påverkan för födande i södra Lappland. Men när vi inte kan bemanna verksamheten i tillräcklig grad kan vi inte hålla den öppen. Verksamhetsledningen inom Centrum för obstetrik och gynekologi har arbetat intensivt för att försöka lösa situationen och verkligen gjort allt man kunnat, men det har tyvärr inte gett de resultat vi alla hoppats på. Vi fortsätter att göra allt i vår makt för att återstarta verksamheten så snart vi bara kan. Alla vill vi kunna ha våra tre förlossningsenheter öppna precis som vanligt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa. 

Födande i upptagningsområdet för Lycksele lasarett kommer fortsatt att hänvisas till förlossningsavdelningarna i Skellefteå och Umeå. Detta gäller även patienter med akuta gynekologiska tillstånd.

De gravida i södra Lappland som kan beröras av stängningen kontaktas nu av förlossningspersonalen i Lycksele med information om hur det kommer att fungera med deras förlossningar och hur de kan förbereda sig.

Politiskt beslut väntas

Utredningen om förlossningen i Lycksele är ett underlag för politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden och bereds nu vidare inför beslut på nämndens sammanträde den 17 januari. Då kommer Region Västerbotten också att ge mer information om vad som händer kring förlossningsverksamheten vid Lycksele lasarett.

Läs rapporten i sin helhet

Förlossningsvård vid tre sjukhus, uppdragsrapport 230109

 

Tillbaka till nyhetslistan