Ronnie Lundström

FoU - Ronnie Lundström

Som senior forskare inom avdelningen, samt inom ramen för min adjungering som professor i medicinsk teknik vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, arbetar jag med forsknings- och utvecklingsfrågor inom områdena medicinsk teknik och medicinsk informatik. I detta ingår bland annat utveckling av metoder för neurosensorisk och mikrovaskulär diagnostik, utveckling av portabel utrustning för mätning och analys av ledrörelser samt utveckling av IKT-applikationer som stöd för en person att förebygga eller hantera ohälsa.

Därutöver bedriver jag forskning inom det yrkesmedicinska området i samarbete med Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin vid Umeå Universitet samt nationella och internationella forskargrupper. I detta ingår bland annat utveckling och testning av metoder för diagnos av arbetsskada samt kvantifiering av exponering. Det övergripande syftet att är förebygga ohälsa och minimera exponering bland personal som i sin dagliga yrkesutövning utsätts för fysisk belastning (exempelvis exponering för vibrationer, buller, tungt manuellt arbete). Driver även ett nationellt forskarnätverk inom området vibrationer och hälsa (VIBNET.se).

 
Forsknings- och utvecklingsprojekt
Pågående
• GYROVIB – Mätning och analys av rörelser i nacke, skuldra och rygg vid exponering för laterala stötar i sittande kroppsställning.
• NEOVIB - Registrering och analys av fysiologisk påverkan av exponering för buller och vibrationer på barns hälsotillstånd i samband med neonatala luft- eller marktransporter.
• VIBNET - Svensk forskarnätverk för vibrationer och hälsa (www.vibnet.se).
• CHINS – Kyla och hälsa i Norrland. En enkätundersökning som syftar till att studera om det finns ett samband mellan vårt kalla klimat här i norrr och olika sjukdomstillstånd (http://www.phmed.umu.se/enheter/envmed/forskning/forskningsomraden/).
• SKIN – Experimentell studie som syftar till att visa ifall det finns någon relation mellan hudens tjocklek och perceptionströsklar för kyla, värma och vibration.
Avslutade
• AnyMo - Anpassning och kommersialisering av en portable utrustning för mätning och analys av kroppsrörelser (www.anymo.se).
• VINET - Research network on detection and prevention of injuries due to occupational vibration exposures (http://www.humanvibration.com/eu-projects/vinet).
• TESTOPS - Testing suspension seats for end-stop impacts (http://www.humanvibration.com/eu-projects/testops).
• VIBRISKS - Risks of Occupational Vibration Exposures (http://www.humanvibration.com/eu-projects/vibrisks).
• VIBNERV - Effekter på handens nervfunktion efter exponering för hand-arm vibrationer med olika amplitud, frekvens, varaktighet, intermittens och greppkraft.
• RÖRPOST - Utveckling av utrustning för registrering och kvantifiering av vibrationer vid transport av blodprov via rörpost.
• RÖREVAL - Utveckling av metod och utrustning för pre- och postoperativ mätning av ledrörelser.
• SUNDS - Inverkan av vibrationer, ergonomi, buller och stress på hand-arm-skador vid handintensivt arbete - en 20-årsuppföljning.
• HAVIC - Prospective Studies on the Relationship Between Power Tool Exposure and Health Effects.
• AGNES - Successful Ageing in an Networked Society.

 
Vetenskapliga publikationer
Artiklar

Kontakt
Telefon:  090-785 40 23, 070-305 50 40
E-post:  ronnie.lundstrom@regionvasterbotten.se
Hemsida på Umeå universitet