Produkter och kemikalier

Den mat som serveras till patienter och personal vid sjukhusen består till 22 procent av ekologiska livsmedel. Hälso- och miljöfarliga ämnen minskar i kemikalier och varor.

Frukt och grönt
Foto: Jan Alfredsson

Regionen vill öka andelen ekologiska livsmedel som serveras till patienter och personal samt minska hälso- och miljöskadliga ämnen i de produkter och kemikalier som används.

Det finns fyra mätbara mål för området.

Livsmedel

Mål 9: Andelen ekologiska livsmedel utgör minst 35 procent av den totala inköpskostnaden för livsmedel år 2019. Varorna ska i största möjliga mån upphandlas lokalt och klimatsmart.

Resultat 2018

Andelen ekologiska livsmedel som serverar till patienter på sjukhusen och i sjukhusens personalmatsalar är 22 procent. Norrlands Universitetssjukhus serverar 30 procent ekologiska livsmedel, Skellefteå lasarett 9 procent och Lycksele lasarett 15 procent.

Mål 10: Andelen socialt och etiskt märkta livsmedel* utgör 5 procent av den totala inköpskostnaden för livsmedel år 2019.

Resultat 2018

Tre procent av livsmedlen som serveras på sjukhusen är socialt och etiskt märkt. För Norrlands Universitetssjukhus är andelen fem procent, Skellefteå lasarett och Lycksele lasarett köper inte in socialt och etiskt märkta livsmedel.

*För att produkten ska få märkas med social märkning krävs ett aktivt arbete med arbetsrättsliga frågor. Barnarbete och diskriminering ska motverkas och demokrati och organisationsrätt, inklusive rätten att bilda fackföreningar, skall främjas. Syftet med de sociala märkningarna är att konsumenter il länder ska ges möjlighet att välja alternativ av varor som har en mer gynnsam inverkan på de samhällen där varorna produceras. Exempel på märkningar är Fairtrade, Rainforest alliance och UTZ.

Varor och kemiska produkter

Mål 11: Varor och kemiska produkter innehållande hälso- och/eller miljöfarliga ämnen ska minska årligen under programperioden enligt upprättad lista.

Resultat 2018

Regionen byter fortlöpande ut varor och kemikalier som innehåller farliga ämnen. Det sker bland annat i samband med inköp. Ämnen som ska fasas ut finns på en upprättad lista och den är underlag när val av kemikalier och varor ska göras.

Sociala krav enligt uppförandekoden

Mål 12: Sociala krav enligt uppförandekoden ställs vid alla upphandligar av berörda produktkategorier 2019.

Resultat 2018

Upphandligar med sociala krav har påbörjats.