NYHETER 2020-05-12

Sammanställning av enkät från Handelskammaren, Region Västerbotten och Företagarna

På uppdrag av utrikeshandelsminister Anna Hallberg har Västerbottens Handelskammare i samarbete med Region Västerbotten och Företagarna genomfört två uppföljningar av pandemins effekter på näringslivet i Västerbotten. Detta är den andra enkäten och är baserad på samma frågeställningar som vid första mättillfället i slutet av mars 2020.

Svaren ger en nulägesbild och beroende på pandemins utveckling eller införandet av olika stödinsatser kan snabba förändringar i näringslivet ske.

Vi vill rikta ett stort tack till alla som tagit sig tid att fylla i enkäten.

 

För att ta del av sammanställningen: 

Analys covid19 del 2 200512.pdf

 

Tillbaka till nyhetslistan