Vuxnas lärande

Avtal om vuxenutbildning i Västerbottens län

Bild på Valivebbs webbplats

Rektorer för kommunal vuxenutbildning i Västerbottens län har i ett fördjupat samarbete tagit fram ett avtal som omfattar grundläggande vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt gymnasial vuxenutbildning. Avtalet gäller såväl former för ansökan om statsbidrag som samarbete kring vuxenutbildningen i länet.

Kommunerna i Västerbotten har i regel små resurser för vuxenutbildning, såväl ekonomiskt och personellt. De flesta kommunerna har också en liten folkmängd, spridd över en stor yta, vilket gör det svårt att kunna erbjuda ett attraktivt utbud av vuxenutbildning på egen hand. De femton kommunerna tillsammans har däremot en befolkning på drygt 258 000 personer, vilket ger ett betydligt bättre underlag för att starta kurser. Om regionen samordnar sitt kursutbud kan såväl lärarresurser som ekonomiska medel användas mer rationellt. Tanken är att de specialistkunskaper och kompetensområden som finns etablerade i de olika kommunerna ska komma hela regionen till del. Samarbetet skall bygga på goda fördelningsprinciper mellan anordnarkommunerna, så att vuxenutbildning finns tillgänglig i hela länet.

Vår medverkan i satsningar på Vuxenutbildning handlar bland annat om validering i kartläggningsverktyget ValiWeb®

Region Västerbotten har ett avtal med Skellefteå kommun som gör det möjligt för alla kommuner i länet att använda kartläggningsverktyget ValiWeb®.

– Läs mer på ValiWeb.se