NYHETER 2023-07-10

Västerbottens landsbygdsföretag vill digitalisera i större utsträckning

Mikro- och små landsbygdsföretag har många idéer om digital utveckling men få har en tydlig digital strategi. Det visar bland annat den kartläggning som projektet KADIL ”Kartläggning av digital mognad i landsbygdsföretag i Västerbotten” som Region Västerbotten, Handelshögskolan vid Umeå universitet och Almi nyligen avslutat.

Natacha Rubenson för Nordic Tunneling Service AB
Natacha Rubenson för Nordic Tunneling Service AB var en av deltagarna i kartläggningen Kadil Foto: Lena Bieblad

Kartläggningen visar att behovet är stort för en ökad digitalisering inom målgruppen för att uppnå effektivisering, stärkt konkurrenskraft och nå en större geografisk marknad. Dock är bristen på kompetens och kapital ett hinder till större digital mognad.

Målsättning att kartlägga digital mognad och identifiera behov
Målet med Kadil var att kartlägga den digitala mognaden bland landsbygdsföretag som en kunskapshöjande aktivitet bland projektets aktörer för att på sikt kunna rikta insatser där behoven är som störst.

Det långsiktiga målet med kartläggningen är att utifrån kunskapen, genomföra insatser för att öka den digitala mognaden i länets mikro- och småföretag och därigenom skapa förutsättningar för ökad konkurrenskraft, lönsamhet, effektivare arbetsprocesser och för att nå nya och större marknader.

Resultat från kartläggningen
Kartläggningen visar att det finns ett stort behov av ökad digitalisering i företagen. Mikro- och små landsbygdsföretag har många idéer om digital utveckling men få har en tydlig digital strategi. Drivkrafterna för ökad digitalisering är en ökad effektivisering av verksamheten, stärka konkurrenskraften och för att nå en större geografisk marknad. De främsta hindren för ökad digitalisering är brist på kompetens och kapital.

Det råder en stor nyfikenhet kring digitala lösningar och enkätstudien visar att företagen uttrycker fler drivkrafter än hinder mot att digitalisera. Kartläggningen visar också att några företag har kommit långt med sina innovativa och framgångsrika affärslösningar.
Generellt framkom det genom intervjuerna att den digitala mognadsgraden är låg och därför har man svårt att se behoven. Eftersom många företag lider av tidsbrist innebär det sämre förutsättningar att sätta sig in i digitaliseringens möjligheter. Följden blir en låg digital mognad där man har problem att identifiera passande digitala lösningar.

Flera företag som vi intervjuade uttryckte att det är en mörk djungel av tjänster, därför ligger företagen efter i digital mognad kopplat till tidsbrist, säger Lena Bieblad, Digitalisering och innovationsledning vid Region Västerbotten.

Kartläggningen genomfördes med hjälp av enkäter och intervjuer och av de cirka 650 enkäter som skickades ut besvarade 135 företag enkäten. Bland de företag som svarade på enkäten var det 70 företag som var intresserade av att ställa upp på en intervju vilket projektet har tolkat som ett stort intresse. Totalt intervjuades 23 företag.

Drygt hälften av företagen önskar hjälp med digitalisering

Kartläggningen visar att intresset med att få hjälp med digitaliseringen är stort, drygt hälften av företagen som medverkade tyckte att det skulle vara intressant att få hjälp med att digitalisera företaget.Kartläggningen har gett ingående aktörer djupare kunskap om Västerbottens små- och mikroföretag och en insikt om att varje företags digitala resa är unik och att det kommer att krävas individuella insatser för att stärka företagen i deras resa.

Region Västerbottens digitala strategi

I den digitala strategin har Region Västerbotten pekat ut en riktning och mål för den digitala utvecklingen i Västerbotten. Inom den regionala utvecklingsstrategin har Region Västerbotten som prioritering en region med platsbaserad hållbar näringslivsutveckling och identifierar potentialen med digitala och nya tekniska lösningar inom länets företag. Kadil:s kartläggning är viktig för att förstå näringslivets behov, möjligheter och utmaningar och kan utgöra ett kunskapsunderlag för eventuella riktade insatser mot mikro- och små företag i Västerbottens landsbygd.

För mer information ta del av kundskapsunderlaget från projektet.

Mer information

Bengt Strömgren
Strateg innovationsledning
bengt.stromgren@regionvasterbotten.se
0725 259 509

Lena Bieblad
Digitalisering och innovationsledning
lena.bieblad@regionvasterbotten.se
0702 605 771

Tillbaka till nyhetslistan