Vägledande principer för e-tjänste och verksamhetsutveckling

Projektets övergripande mål är att förenkla vardagen för både medborgare och företag vid sina kontakter med offentlig verksamhet och inriktar sig på förtroendefullt bemötande samt leverans av efterfrågade e-tjänster.

Syfte

Projektet som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala medel, syftar till att utveckla och fylla en kompetenslucka i realiseringen av e-tjänster utifrån konceptet tjänstedesign och leveransen av kvalitativa och efterfrågade e-tjänster till medborgare och företag utifrån de framtagna Vägledande principerna. Kunskapshöjningen leder till ökad förståelse och vikten av att aktivt arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning för effekthemtagning av gjorda investeringar.

Mål

Projektets mål är att deltagande kommuner utvecklar sina processer och verksamhetsutvecklar med utgångspunkt ur de sedan tidigare framtagna Vägledande principerna i projektet Digitala Västerbotten. Delmålen är att deltagande kommuner erhållit kunskap om tjänstedesign, de Vägledande principernas är implementerade, kunskap och verktyg finns för att arbeta med informationssäkerhet, processkartläggning och förändringsledning. Projektets aktiviteter kommer i huvudsak att arbeta med seminarier/workshops för att höja kompetens kring informationssäkerhet, tjänstedesign, de Vägledande principerna samt processkartläggning och förändringsledning.

Målgrupp

Projektet riktar sig till kommunernas ledningsfunktion, HR/personalfunktionen, kontaktpersonerna i kommunerna samt verksamhetsansvariga för publicerade e-tjänster. Den sekundära målgruppen som sedan direkt påverkas av utfallet är medborgare och företagare genom kvalitativt bättre utformade e-tjänster utifrån fastställda behov.

Projekttid

190101-211231

ERUF Logga 

Aktuellt just nu

I samverkan med Inera genomförs kompetenshöjande insatser utifrån projektets mål i form av bland annat workshops som erbjudits till Västerbottens kommuner under 2020 och inledningen på 2021, i nära samarbete med regionens pågående e-tjänstsamverkan. Kompetenshöjning genom praktiskt lärande ska ge fler och bättre verktyg för att arbeta med digitalisering och införandet av kvalitativa e-tjänster i kommunerna.

 

 

Kaj Backman Samordnare Digitalisering
E-post
kaj.backman@regionvasterbotten.se
Mobil
070-616 57 47