Projektet Innovationspark Norr

Det finns en uttalad enighet i styrande organ både i Sverige och inom EU om vikten av att involvera och engagera alla människor i samhällsbygget. Det är av avgörande betydelse för den demokratiska utvecklingen och det framtida goda samhället. För att klara detta måste vi involvera medborgare som brukare och klienter, människor med olika bakgrund och intressen, för att kunna skapa de lösningar som kan bidra till ekonomisk och socialt hållbara tjänster, och som enkelt kan användas av alla. För att få det att hända måste medborgare, företagare, samhällsaktörer och beslutsfattare informeras om såväl möjligheter som faror med utveckling och användning av modern digital teknologi som exempelvis, distansoberoende digitala tjänster över snabba bredbandsnät, det framväxande teknikområdet Internet of Things, och smarta objekt – t ex sociala robotar samt möjligheterna med öppna data. Speciellt finns ett behov av att hitta socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningar som möjliggör boende med hög livskvalitet i såväl gles landsbygd som täta centralorter på lika villkor. Det finns också ett dåligt tillgodosett behov att nyttja möjligheterna med senaste digital teknik för att stärka lärandet i samhälle och skola.

Region Västerbotten har sedan 2013 framgångsrikt drivit innovationssystemet Innovationsloopenen där beslutsfattare, entreprenörer, studenter, pensionärer forskare OCH medborgare engagerats i en övergripande samskapande process där allas kreativitet, delaktighet och lärande är av avgörande betydelse – en cyklisk process för öppen och social innovation med årslånga cykler.

Vi tar nu ett nytt steg i Innovationsloopens utveckling i detta pilotprojekt i nära samarbete med Sliperiet, Umeå Universitet med en ny typ av öppet demonstrator-/prototyp- /utvecklingslaboratorium och en distribuerad öppen Makerspace on-line, med stöd av Region Västerbottens snabba och väl utbyggda regionala internet med hög kapacitet.

Nytt jämfört med Innovationsloopens och Sliperiets befintliga verksamhet.

Konceptet Innovationspark norr består av tre huvuddelar som till verksamhet, innehåll och sammansättning inte tidigare prövats inom Innovationsloopen eller inom Sliperiets verksamhet.

  • Så kallade Förverkstäder för medborgare lokalt ute i byar och mindre samhällen att samlas för att – dels låta sig inspireras av den digitala teknikens möjligheter samt i samband därmed också formulera upplevda utmaningar och lösningsidéer om i vilken riktning dessa utmaningar skulle kunna finna lösningar. Resultaten av detta både i form av intresserade individer och idéer går vidare in i Innovationsloopens beprövade process. Pilotbyar är Norsjö, Storuman och Vilhelmina
  • En distribuerad laboratoriemiljö, en öppen Makerspace där medborgare med handledning kan ta uppkomna behov och idéer fram till demonstratorer som åskådliggör de lösningsideer som kommer fram under Förverkstäderna. I denna öppna on-line distribuerade Makerspace som byggs upp successivt i nära samarbete mellan projektparterna ingår ett sk mobilt FabLab som ett centralt verktyg vid uppbyggnad av verksamheten i Förverkstäderna för att visa på den digitala teknikens möjligheter. Det mobila labbet flyttas mellan de olika pilotbyarna under uppbyggnaden för kortare eller längre tid. Ett mobilt FabLab har en bas-infrastruktur för småskalig digital tillverkning – 3D skrivare, vissa handverktyg, elektronik, soft electronics, symaskin, stickmaskin, smarta material, vinylskärare, plotterskärare mindre CNC maskin etc. Det är en mobil plattform som kan t ex förflyttas i container, husvagn och ställas upp på olika platser. Syftet är att öka tillgänglighet och möjlighet att nå den kunskap som ett FabLab och en Makerspace kan ge till medborgare, småföretag, innovatörer, barn och unga som inte når ett FabLab/Makerspace pga geografiskt såväl som tekniskt och socialt avstånd.

Aktörer/aktörskonstellation

Region Västerbotten, projektägare , Sliperiet, Umeå universitet, Co-Constructive University AB (CIRN), Innovation Impact AB samt kommunerna Norsjö, Storuman och Vilhelmina

Vilka lösningar finns idag? – Vår idé

Unikt är att Innovationsloopen lyfter fram samskapandet och betydelsen av att involvera och integrera olika individers kunskapsperspektiv som central utgångspunkt för innovativa implementerbara resultat. FabLab och Makerspaces finns på ett flertal ställen nationellt och internationellt, men vi har inte funnit någon distribuerad on-line Makerspace.

Konceptet med en integrerad medborgardriven innovationsprocess – Innovationsloopen och en successivt uppbyggd och synkroniserad on-line regional Makerspace med noder i regionala landsbygdscentra/kommuner blir i nuläget unik och kan bli en nationell och internationell förebild.

Syfte och mål

Konceptet bidrar till successivt ändrade attityder i hela regionen, en snabbt uppbyggd regional och lokal kompetenspool och lärandenätverk – en ”Responsive Region” med ett snabbt växande humankapital. Med hjälp av regionala och internationella digitala nätverk med hög kapacitet kan man på sikt skapa vad vi kallar ”extended Villages”, byar som erbjuder anslutning av sina utflyttade medborgare och experter, on-line till bygemenskapen.

I konceptet ingår

Innovationsloopen: är Region Västerbottens aktörsdrivna regionala ekosystem för öppen samskapande innovation som utvecklades och kördes första gången 2013 på Mötesplats Lycksele (MPL 13). Utvecklingen möjliggjordes genom VINNOVAs finansiering 2013 och 2014 (dnr 2013-05502 och 2014-06189) samt egen finansiering och medfinansiering från samarbetspartners.

Innovationsloopen står som inspirerande modell för de pågående Intereg Europe projekten

OSIRIS och ERUDITE. Innovationsloopen har spridits nationellt till Jämtland/Härjedalen, Vara kommun, Österbotten Finland och ut i Europa via Interreg Europe-projekten OSIRIS (Lead partner Region Västerbotten och ERUDITE, Lead partner Niévrè, Frankrike.

Sliperiet: Här möts forskare, företag, studenter, entreprenörer och kreatörer för att föda och förverkliga idéer. Här finns labb och studior för visualisering och mediaproduktion samt labb utrustade med kraftfull digital produktionsteknik. Sliperiets labb och studior bygger på öppen innovation och en kultur av att dela med sig av kunskap och erfarenheter. Miljön genomsyras av ett normkritiskt perspektiv, ett aktivt arbete med mångfald, tillgänglighet och lika villkor.

På Sliperiet finns ett avancerat FabLab en öppen verkstad med en rad olika digitala produktions- och prototypmaskiner, ett Softlab är en prototypverkstad för textiler, kroppsnära teknologi, digital modeproduktion och Internet of Things.

Några förväntade resultat och effekter

  • förankrat ekosystem för samskapande digital innovation i hela regionen
  • en utvecklad strategi för attitydförändrande arbete för ökad medborgaraktivitet och innovationsfrämjande aktiviteter
  • minskade kostnader för hållbar digitalisering pga förändrade attityder, ökat digitalt kunnande, bättre digitala behovstillfredsställande tjänster, bättre miljö, nöjdare medborgare.
  • nya digitala tjänster baserade på medborgarbehov
  • spridning av koncept och resultat i Europa

Personer

Projektkoordinator: Thomas Hartman, Region Västerbotten,
Bitr projektkoordinator: Marlene Johanson, Sliperiet, Umeå universitet
Operativ projektledare: Torbjörn Johansson, koncept – och affärsutvecklare Innovation Impact
FoI-ledare: Olov Forsgren, forskare, CIRN

Kontaktpersoner:

Thomas Hartman, Region Västerbotten
thomas.hartman@regionvasterbotten.se
070-666 49 95
Marlene Johansson, Sliperiet Umeå universitet
marlene.johansson@umu.se
072-533 99 21

Ansvarig kommunikatör

Olivia Collin
olivia.collin@regionvasterbotten.se