Centrum för tillgänglig information (Infomix)

Centrum för tillgänglig information (Infomix) arbetar med att göra samhällsinformation tillgänglig för invånare som har behov av anpassningar. Våra uppdragsgivare är landstinget och länets kommuner.

Vi bearbetar texter till lättläst svenska och punktskrift, vi gör ljudinläsningar och vi samordnar produktion av teckenspråksfilm. Vi arbetar också med konsultation och rådgivning inom området tillgänglig samhällsinformation.

Vår verksamhet styrs av riksdagens handikappolitiska mål, regeringens plan för funktionshinderspolitiken och de riktlinjer som Myndigheten för delaktighet tagit fram.

Dessa mål, planer och riktlinjer bygger till stor del på vad som föreskrivs och regleras i bland annat språklagen, förvaltningslagen, diskrimineringslagen, patientlagen och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Infomix redaktion finns i Skellefteå. Arbetsledning och administrativ resurs finns inom Region Västerbotten i Umeå.