Demensområdet

Ett par kvinnliga händer som är knäppta och ligger på låren
Foto: Cristian Newman från Unsplash

Demensområdet

I Sverige insjuknar varje år ca 25.000 personer i en demenssjukdom. De allra flesta är äldre, demens före medelåldern är sällsynt, vid 65 års ålder är förekomsten av demens omkring 1 %. Efter 65 års ålder ökar risken betydligt, c:a 50% av 90-åringarna är drabbade. Det totala antalet demenssjuka i Sverige beräknas till närmare 150 000 personer, en siffra som kommer att stiga i takt med att den äldre befolkningen ökar i antal. I Västerbotten finns ca 259 000 invånare och antalet demenssjuka beräknas till cirka 4500 personer. Varje år nyinsjuknar cirka 700 personer i länet. Kostnaderna för vården av personer med demens beräknas till c:a 2 miljarder kronor/år. Av dessa kostnader ligger ungefär 85 % på kommunerna.

Regionalt vårdprogram

Vårdprogrammet är framtaget i samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner. Syftet med detta vårdprogram är att förbättra vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbotten. Det utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom samt på den målbild för vård och omsorg om personer med demenssjukdom som skapats av den styrgrupp som har till uppgift att utveckla vården av personer med demenssjukdom i länet. Det utgår även från klinisk erfarenhet från olika verksamheter i länet som bedriver diagnostik, behandling och omvårdnad av personer med demenssjukdom. Uppdaterad version november 2016.

vardprogram-utredning-vard-och-omsorg-om-personer-med-demenssjukdom-i-vasterbottens-lan-uppdaterat-nov-2016

Depressionsskattningsskala – GDS-15

BPSD

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister som syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med demenssjukdom. Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD, drabbar någon gång under livet ca 90 % av alla personer som lever med demenssjukdom. Förekomst av BPSD innebär en minskad livskvalité och för att nå framgång i behandlingen, krävs det förutom ett gott bemötande och en god omsorg, även en tydlig struktur i omvårdnaden och goda kunskaper om demenssjukdomar.

Läs mer på – bpsd.se

Praktisk professionell planering – PPP

Många kommuner i Västerbotten har påbörjat ett arbetssätt inom demensvården enligt Praktisk Professionell Planering. Arbetssättet ska stödja arbetet kring personer med demenssjukdom och underlätta arbetet att få till planeringen kring omvårdnaden. Som ett led i detta utfördes intervjuer i en mindre kommun om deras erfarenheter av arbetsmetoden PPP.

Läs mer här, Praktisk professionell planering – erfarenheter från ett boende

I Västerbotten finns idag utbildade BPSD administratörer i alla kommuner. På FoU Socialtjänst finns en certifierad utbildare som kan hålla utbildningar för nya administratörer. Kontakta Åsa nedan

SveDem

Svenska Demensregistret, SveDem, är även det ett nationellt kvalitetsregister avseende demenssjukdomar. Syftet med registret är att förbättra kvaliteten av demensvården i Sverige genom att samla in data för att kunna följa upp förändringar i patientpopulationer, diagnoser och behandling vid demenssjukdomar. Målet är en likvärdig, optimerad behandling av patienter med demenssjukdomar. Läs mer på – svedem.se