Min Plan

Min Plan – innebär Brukarmedverkan och delaktighet på individnivå. Utifrån ett Tjänstedesignprojekt 2015 har FoU Välfärd tillsammans med ett tjänstedesignföretag tagit fram ett material och dokumenterat designprocessens olika steg.

Beskrivning av innehållet i Min plan

Min Plan kan beskrivas som en konkretisering av och en förberedelser inför genomförandeplanenindividnivå.

Min Plan kan också fungera som ett stöd för den enskilde att tillsammans med en handledare kontinuerligt formulera och följa upp sina egna önskemål eller behov av förändringar i sitt liv.
I slutrapporten beskrivs designprocessen kopplat till brukarmedverkan och den tillsammans med materialet kan laddas ner under "Publikationer och länkar".

Vad är Tjänstedesign?
Samverkan med brukaren för att utforma en tjänst som de behöver och kan använda” – …. så beskriver vi det kortfattat i vår rapport.
FoU Välfärd ingår i det nationella ”Nätverket för design av hälso- och välfärdstjänster” som drivs av SKL.

Tjänstedesignverktyg
finns det exempel på i Experiolab.se/verktygsladan/ Verktygen är utvecklade tillsammans med den som ska använda tjänsten. Även länkar vidare till olika nationella designprojekt inom Vård och Hälsa.
Innovationsguide visar praktiska exempel som steg för steg ger stöd i processen http://innovationsguiden.se