Mål och uppdrag

FoU Välfärd har följande mål för verksamheten:

  • bidra till lärande och kunskapsutveckling för en kunskapsbaserad praktik i socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
  • vara brobyggare mellan forskning och praktik, mellan kommun och landsting, mellan olika verksamheter, professioner och brukare
  • stärka den regionala stödstrukturen för kunskapsutveckling med utgångspunkt från huvudmännens behov av kunskapsstöd och genom samverkan med andra kunskapsmiljöer
  • utgöra en länk mellan nationell och lokal nivå i samspelet för kunskapsutveckling genom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS)

FoU Välfärds fyra huvudsakliga kärnuppdrag för verksamheten är:

  • Kunskaps-, metod- och implementeringsstöd
  • Uppföljning och utvärdering
  • Analysstöd och förbättringsarbeten
  • Praktiknära forskning