Öppna jämförelser

Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett svenskt uppföljningssystem som baseras på en uppsättning centralt/nationellt fastlagda indikatorer vilka årligen redovisas offentligt. På ett likartat och jämförbart sätt beskriver de verksamheter med avseende på deras kvalitet. Syftet är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Ett regionalt stöd för arbetet

FoU Välfärd arbetar med Öppna jämförelser med fokus på fyra delar:

  • Kvalitetssäkring

Vi erbjuder gemensamma genomgångar av enkäterna i Öppna jämförelser för att underlätta en samstämd tolkning av frågorna bland länets kommuner.

  • Återkoppling

Ett utvecklingsarbete förutsätter att resultat av uppföljning återkopplas och tolkas i verksamheterna. FoU Välfärd arbetar för att erbjuda en lättillgänglig återkoppling av resultatet i Öppna jämförelser på kommunnivå. Vi återkopplar även synpunkter och funderingar från länets kommuner till Socialstyrelsen.

  • Förutsättningar för lokalt förbättringsarbete

Det lokala förbättringsarbetet bärs naturligtvis av den enskilda kommunen. FoU Välfärd arbetar för att Öppna jämförelser skall komma till nytta genom att erbjuda hjälp och verktyg för analys av resultaten.

  • Erfarenhetsutbyte

Erfarenhetsutbyte är ett snabbt sätt att stimulera utveckling och FoU Välfärd vill vara ett naturligt nav för detta. Genom länsgemensamma genomgångar av Öppna jämförelsers publicerade resultat kan vi uppmuntra erfarenhetsutbyte och fånga upp regionala behov.

Öppna jämförelser inom olika områden

FoU Välfärd arbetar med Öppna jämföresler inom följande områden; Barn och unga, Missbruk och beroende, Stöd till personer med funktionsnedsättning, Våld samt Äldre. Vi håller regionala träffar i samband med ifyllandet av kommunenkäten och temamöten i samband med att resultatet publiceras.

Läs mer!

Resultatet av  samtliga jämförelser sedan 2011 kan hämtas i Kommun- och landstingsdatabasen, www.kolada.se.

Socialstyrelsens sida om Öppna Jämförelser; http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser

Daniel Örnberg Utvecklingsledare – Systematisk uppföljning
E-post
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se
Mobil
070-575 75 81