Projekt

Stärkt föräldraskapsstöd till föräldrar med kognitiva svårigheter - Pågående
Under 2020-2021 pågår utvecklingsarbetet Stärk föräldraskap till föräldrar med kognitiva svårigheter tillsammans med 7 av länets kommuner. Medarbetare i kommunerna utbildas i PYC, parenting young children samt får regelbundet  metodstöd. Vi planerar också för nätverksträffar.

Kontaktperson: Agneta Nilsson

D-in projektet  – Avslutat
Under perioden november 2015 – juni 2016 genomförde FoU Socialtjänst ett initieringsprojekt steg 1 inom funktionshinderområdet via beviljade medel från VINNOVA inom utlysningen Utmaningsdriven innovation (UDI). I projektet ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Projektet som fått namnet D-in (Digitalt innanförskap).

I projektet ”Samskapande för inkluderande välfärdstjänster och digitalt innanförskap” ingick Nordmalings kommun samt designföretaget Joyn Service Design. Med hjälp av olika tjänstedesignverktyg kartlades behov och lösningar testats i liten skala bland användare av offentliga digitala tjänster i projektet. Projektet presenteras i en FoU-rapport som kan laddas ner under fliken ”Publikationer och länkar”.