Projekt - pågående och avslutade


IFO över gränser

Projekttid: november 2020 – november 2021
IFO över gränser är ett Forte-finansierat planeringsprojekt med fokus på gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av GINO-projektet som finns presenterat nedan.

Små kommuner i glesbygd har särskilda förutsättningar och utmaningar för att bedriva en socialtjänst som lever upp till lagkrav och som tillgodoser befolkningens behov av välfärdstjänster och service. Ett exempel på en utmaning är kompetensförsörjningen, dvs att "på kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har tillgång till medarbetare med rätt kompetens".

Projektet vill identifiera och problematisera kunskapsstyrning och kompetensförsörjning i en glesbygdskontext; kartlägga förutsättningarna, inklusive beredvilligheten till förändrade arbetssätt över kommungränser – både ur ett verksamhets- och ett invånarperspektiv; samt förankra och förbereda för ett flerårigt forskningsprojekt.

Det framtida projektet skulle i sin tur ha som syfte att skapa, testa och metodologiskt följa hur en gemensam kompetensutvecklingsstrategi för åtta inlandskommuner i glesbygd påverkar arbetssätt och ett kunskapsbaserat socialt arbete inom IFO – både från verksamhetens/handläggarnas och klienternas perspektiv.

De flesta glesbygdskommuner har en integrerad organisation, med avsaknad av specialistfunktioner, vilket innebär att socialarbetarna är generalister, vilket ställer höga krav på bredd i kunskap och kompetens. Däremot finns styrkor i personkännedom, närhet mellan aktörer och det särskilda i att vara "glesbygdssocionom". Behovet av kunskap och kompetens är därför mångbottnat och kontextberoende. En genomtänkt strategi där flera kommuners IFO samverkar har en outnyttjad potential för en gränsöverskridande kunskapsbaserad verksamhet. Aktiv samverkan i klientärenden och uppbyggnad av gemensam kompetensförsörjning kan vara ett sätt att bygga och behålla kompetens, kunskap och kapacitet.


GINO-projektet

Projekttid: september 2017 till september 2019
GINO var förkortningen på ett Vinnovafinansierat projekt och står för ”Glesbygdens innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO – hur tas den bäst tillvara?”
Små kommuner i glesbygd saknar ofta egna resurser för verksamhetsutveckling inom socialtjänstens IFO vilket medför begränsade möjligheter att driva utvecklingsarbeten och att upprätthålla en innovativ kultur. Detta samtidigt som behoven av innovativa lösningar och en stimulerande, kreativ arbetsmiljö är stora för att långsiktigt kunna hantera och utveckla arbetet inom den sociala sektorn. GINO fokuserar på de åtta inlandskommunerna i Västerbotten, benämnda Region 8.

Projektet syftade till att utveckla en gemensam och stabil struktur för att ta till vara och stimulera innovationsförmåga inom socialtjänstens IFO i små kommuner i glesbygd, samt att konkret vidareutveckla nödvändiga alternativa arbetssätt i en digital tid.

Genom samverkan och samutnyttjande av resurser mellan kommuner och huvudmän, samt skapandet av en stimulerande och kreativ arbetsmiljö, är målet att socialt arbete i glesbygd ska utgöra en attraktiv arbetsplats och attrahera personal för en stabil kompetensförsörjning.

Projektet genomfördes i samverkan mellan FoU Välfärd, Umeå universitet, Glesbygdsmedicinskt centrum och socialtjänsten i de åtta inlandskommunerna i Västerbotten. Projektet resulterade i ett fortsatt projekt – IFO över gränser – som finansierats av Forte.

Att uppmärksamma barn i riskmiljö

Projekttid: 2013-2015
Med stöd från Folkhälsomyndigheten ansvarade FoU Välfärd under perioden 2013-2015 för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som små kommuner i glesbygd har för att identifiera barn som växer upp i riskmiljö, i detta fall definierat som föräldrar med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Parallellt studerades hinder och möjligheter för att introducera en specifik metod, Föra barnen på tal (FBT), i en liten kommun. De kommuner som stodi fokus var Dorotea, Malå och Storuman i Västerbottens län.

Projektets slutrapport publicerades i september 2015. Några exempel på rubriker i rapporten: Alla känner alla, Generalister i glesbygd, Olika roller och delade tjänster, Personalen den viktigaste resursen, Skolans centrala roll, Förväntningar och föreställningar, Samverkan-styrning, struktur och samsyn.