Länsgrupper

Region Västerbotten deltar i olika länsgrupper inom vård och omsorg som beskrivs nedan

 

Länssamrådsgrupp Alkohol narkotika doping och tobaks frågor ANDT

Länsstyrelsen har en samordningsfunktion med att stödja genomförandet av ANDT-politiken i länet. I varje kommun finns särskilda ANDT-samordnare/kontaktpersoner för att stötta det lokala förebyggande arbetet. I de större kommunerna finns även BRÅ-samordnare. Länssamrådsgruppen i Västerbotten samlar aktörer med regionalt ansvar både från myndigheter, organisationer och idéburen sektor för samverkan och erfarenhetsutbyte, vilket är en förutsättning för att nå hållbara resultat. Regionens regionala utvecklingsförvaltning, verksamhetsområdet hälsa- och socialvälfärd -vård och omsorg en representant i länssamrådsgruppen ANDT.

VårdSam 

VårdSam-kommitténs verksamhetsområde rör samarbete mellan Umeå universitet (UmU) och Region Västerbotten ,hälso- och sjukvård (f.d VLL) i frågor rörande utbildning och forskning inom vård och rehabiliteringsområdet. Regionens regionala utvecklingsförvaltning, verksamhetsområde hälsa och social välfärd – vård och omsorg har en representant adjungerad för kommunerna i Västerbotten i VårdSam.

VårdSam-kommitténs huvuduppdrag är att för Samverkansstyrelsens räkning bereda frågor som rör samverkan inom vårdområdet. Frågeställningar som bland annat rör uppföljning och eventuell justering av befintliga avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) gällande antal VFU-platser, samt utarbetande av avtalsförslag för kvalitetskriterier för VFU och handledning inom ramen för denna.

 

Vård- och omsorgscollege i Västerbotten

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform för utbildningar inom vård och omsorg som skapar en struktur för lärande i samarbete med arbetslivet på regional nivå. I styrgruppen ingår företrädare för Umeå universitet, landstinget, vårdföretag och berörda kommuner. Region Västerbotten har tagit över ansvaret för collegeverksamheten från hösten 2009.

Mer information: www.samverka.nu/vo-college