Länssamverkansgruppen – samverkan på tjänstepersonsnivå

Länssamverkansgruppen tar sig an frågor rörande samverkan som bör lösas på regional ledningsnivå. Länssamverkansgruppen driver utvecklingsarbete inom flera områden; barn och unga, vuxna och äldre, hjälpmedel och patientsäkerhet.

Exempel på områden kan vara planering av vårdinsatser när personer skrivs ut från sjukhus, samordning av elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, eller vårdens kvalitet och tillgänglighet i länets alla delar. Länssamverkansgruppen kan lyfta frågor vidare för politisk samverkan till Samråd vård och omsorg.

Beredningar/utskott

Knutna till Länssamverkansgruppen finns beredningar/utskott för tids- och innehållsmässigt omfattande områden. Beredningarna får uppdrag från, och kan även föreslå angelägna områden att utveckla till Länssamverkansgruppen.

  • Beredning för barn och unga arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen barn och unga.
  • Beredning för vuxna och äldre arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen vuxna och äldre.
  • Hjälpmedelsrådet ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess.
  • Samverkansråd för patientsäkerhet har som uppdrag att verka för en säker, ändamålsenlig vård och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Regionala samverkanskoordinatorer

Det finns regionala samverkanskoordinatorer med uppdrag att utgöra stöd för samverkan. Vid frågor som gäller ärenden, protokoll, mötestider eller liknande går det bra att ta

kontakt.

Protokoll från Länssamverkansgruppen

20200911 Protokoll Länssamverkansgruppen.pdf

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95