Länssamverkansgruppen – samverkan på tjänstepersonsnivå

Länssamverkansgruppen tar sig an frågor rörande samverkan som bör lösas på regional ledningsnivå. Länssamverkansgruppen driver utvecklingsarbete inom flera områden; barn och unga, vuxna och äldre, hjälpmedel och patientsäkerhet.

Exempel på områden kan vara planering av vårdinsatser när personer skrivs ut från sjukhus, samordning av elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, eller vårdens kvalitet och tillgänglighet i länets alla delar. Länssamverkansgruppen kan lyfta frågor vidare för politisk samverkan till Samråd vård och omsorg.

Deltagare i Länssamverkansgruppen

Protokoll från Länssamverkansgruppen

20200911 Protokoll Länssamverkansgruppen

20201120 Protokoll Länssamverkansgruppen

20210219 Protokoll Länssamverkansgruppen

20210505 Protokoll Länssamverkansgruppen  

Beredningar/utskott

Knutna till Länssamverkansgruppen finns beredningar/utskott för tids- och innehållsmässigt omfattande områden. Beredningarna får uppdrag från, och kan även föreslå angelägna områden att utveckla till Länssamverkansgruppen.

Beredning barn och unga arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen barn och unga.

Beredning vuxna och äldre arbetar med utvecklingsfrågor och samverkan kring målgruppen vuxna och äldre.

Samverkansråd patientsäkerhet har som uppdrag att verka för en säker, ändamålsenlig vård och utveckla det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Hjälpmedelsrådet ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess. Deltagare till Hjälpmedelsrådet håller på att utses.

Mötesdatum 2021

Länssamverkansgruppen har möte fyra gånger per år och beredningarna sex gånger per år.

Mötesdatum 2021 för Länssamverkansgruppen och beredningarna

Regionala samverkanskoordinatorer

Det finns regionala samverkanskoordinatorer med uppdrag att utgöra stöd för samverkan. Vid frågor som gäller ärenden, protokoll, mötestider eller liknande går det bra att ta kontakt. 

Britta Edström Regional samverkanskoordinator
E-post
britta.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
073-050 05 97
Katarina Lindahl Regional samverkanskoordinator
E-post
katarina.a.lindahl@regionvasterbotten.se
Mobil
073-141 85 95