Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 trädde lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är att patienter så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusets resurser inte längre behövs. Från och med den 3 april 2018 gäller nya länsrutiner i Västerbotten.

Den nya lagen tydliggör huvudmännens, det vill säga kommunernas och rgionens, gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården. Lagen ersätter nuvarande lag som reglerar kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) och skapar en ny utskrivnings- och planeringsprocess.

Den nya lagen sätter ramar för tätare samarbeten och förbättrar i huvudsak verksamheten på tre områden:

  • En trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från både regionen och kommun
  • Att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt när hen inte längre behöver sjukhusets resurser,
  • Att minska antal återinskrivningar

Länsrutiner

Lagen innebär bland annat att primärvården är den part som ska ta huvudansvaret för vårdplaneringsprocessen. Den innebär också att planeringen för den vård och omsorg som patienten får efter utskrivning kommer igång snabbare och att den samordnade individuella planeringen (SIP) oftare sker utanför sjukhuset.

Regionen och kommunerna har gemensamt tagit fram en övergripande överenskommelse och gemensamma länsrutiner. I länsrutinerna framgår exempel rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård, vem som ansvarar för vad och hur patienter ska följas upp.

Uppdaterat IT-stöd

I december 2017 lanserades en ny version av IT-tjänsten för samordnad vårdplanering, Prator, anpassad till nya lagen och i början av april 2018 uppdateras versionen ytterligare efter den nya lagens förändringar.

Aktuellt från SKL 2018-12-06   SIP – utbildningar

Organisation och kontakt

Länssamordningsgruppen (LSG) är ett samverkansorgan på tjänstepersonsnivå för regionen och kommunerna i Västerbotten och består av ledande tjänstepersoner från socialtjänsten i kommunerna och regionen.

Länssamordningsgruppen har utsett en regional samordningsgrupp för SVU med representanter från regionen samt  kommunerna vilka ansvarar för regional samordning av  SVU arbetet. Regionen och kommunerna arbetar operativt i två riktade arbetsgrupper med att utveckla parametrar för systematisk uppföljning av processen SVU samt att tydliggöra innehållet i  länsrutin för samverkans vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Målet är att säkerställa att lagens intentioner uppfylls, att samverkan sker utifrån innehållet i länsrutinen, att åtgärder vidtas för att uppfylla kraven som ställs för att säkerställa hela utskrivningsprocessen och trygg hemgång för patienter och brukare. 

 

Organisationsbild för SUV i Västerbotten

 

 

 

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - utbildningsmaterial från länsutbildningen v 11 och v 12 - 2018

 

 

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18
Anna Bergström Strateg
E-post
anna.s.bergstrom@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 86
Kerstin Lagervall Senior konsult
E-post
kerstin.lagervall@regionvasterbotten.se
Sarah Lundberg Verksamhetschef Äldreomsorg, Skellefteå kommun
E-post
sara.lunderg@skelleftea.se