Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Den 1 januari 2018 trädde lagen om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. Syftet med lagen är att patienter så snart som möjligt ska kunna skrivas ut när sjukhusvård inte längre behövs. Från och med den 5 april 2018 gäller nya länsrutiner i Västerbotten. Sedan 1 januari 2019 omfattas även psykiatrin av lagstiftningen.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (SVU) tydliggör huvudmännens, det vill säga kommunernas och regionens, gemensamma ansvar för en trygg och säker övergång vid utskrivning från slutenvården. Lagen ersätter nuvarande lag som reglerar kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) och skapar en ny utskrivnings- och planeringsprocess.

Samordnad individuell plan (SIP) är en central del av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med SIP är att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet för de som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från regionen och socialtjänsten.

SVU sätter ramar för tätare samarbeten och förbättrar i huvudsak verksamheten på tre områden:

  • En trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från både regionen och kommun.
  • Att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt när hen inte längre behöver sjukhusets resurser.
  • Att minska antal återinskrivningar.

Länsrutiner

Lagen innebär bland annat att den regionfinansierade öppenvården är den part som ska ta huvudansvaret för vårdplaneringsprocessen. Den innebär också att planeringen för den vård och omsorg som patienten får efter utskrivning kommer igång snabbare och att den samordnade individuella planeringen (SIP) i regel sker utanför sjukhuset.

Regionen och kommunerna har gemensamt tagit fram en övergripande överenskommelse och gemensamma länsrutiner. I länsrutinerna framgår hur informationsöverföring ska ske, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård, vem som ansvarar för vad och hur patientens insatser ska följas upp.

Länsrutiner för SVU och SIP

Aktuellt om SIP hos Sveriges kommuner och regioner

Aktuellt om implementering och utbildning av SIP från Uppdrag psykisk hälsa

Myndigheten för vård och omsorgsanalysens rapport Laga efter läge - Uppföljning av lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården

 

SIP inspirationsdag 1 december 2020

Dagen handlade om brukarinflytande och -delaktighet i SIP för en mer personcentrerad och sammanhållen vård, stöd och omsorg.

Här kan du se en inspelning av dagen.

 

 

 

 

 

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård - utbildningsmaterial från länsutbildningen 2018

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Powerpoint)

SVU efter utbildning (Powerpoint)

Anita Helgesson Strateg Hälsa och Social Välfärd
E-post
anita.helgesson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-577 57 18
Dagmar Schröder Projektledare SVU och SIP
E-post
dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
Mobil
070-555 98 87