Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Västerbotten följer lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft 1 januari 2018. Syftet med lagen är att främja en god vård och socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den regionsfinansierade öppna vården.

Lagen innebär att verksamheter­nas egen planering börjar vid inskrivningsmeddelandet och att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande lä­karen bedömt att patienten är utskrivningsklar, oavsett helg eller vardag.

Alla parter har ett gemensamt ansvar för att genomföra en effektiv utskrivningsprocess genom att tillhandhålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att Samordnad individuell plan (SIP) i huvudsak kan genomföras i hemmet och inte på sjukhus. I särskilda fall kan en SIP genomföras under vistelsen på sjukhus.

Samordnad individuell plan (SIP) är en central del av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med SIP är att främja god vård och en socialtjänst av god kvalitet för de som efter utskrivning från slutenvården behöver insatser från regionen och socialtjänsten.

Länsöverenskommelse och rutiner

Regionen och kommunerna i Västerbotten tog gemensamt beslut om ett förändrat betalningsansvar och ett nytt arbetssätt för uppföljning, analys av fördröjd hemgång och förbättringsarbete av utskrivningsprocessen. En ny överenskommelse och en reviderad länsrutin mellan Region Västerbotten och kommunerna i Västerbotten om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2022.

I länsöverenskommelsen regleras när kommunernas betalningsansvar träder i kraft och hur det gemensamma arbetet med att hantera betalningsansvar, göra analys av fördröjd hemgång och ta fram förbättringsåtgärder ska ske i en regional partssammansatt grupp.

Länsrutinen för SVU tydliggör gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning vid samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och ger vägledning hur informationsöverföring ska ske, vad som ska vara åtgärdat när en patient skrivs ut från sluten vård och hur patientens insatser ska följas upp.

Länsrutinen för SIP tydliggör gemensamma mål och an­svarsfördelning och ger vägledning till samverkan mellan Region Väs­terbotten och kommunerna i Västerbotten för upprättande av samordnad individuell plan så att den enskilde får sina behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och insatser från andra aktö­rer tillgodosedda.

 

SIP inspirationsdag 1 december 2020

Dagen handlade om brukarinflytande och -delaktighet i SIP för en mer personcentrerad och sammanhållen vård, stöd och omsorg.

Här kan du se en inspelning av dagen.

 

 

 

Dagmar Schröder Projektledare SVU och SIP
E-post
dagmar.schroder@regionvasterbotten.se
Mobil
070-555 98 87