Länstransportplan 2022-2033 - Remissförslag

Möjlighet att lämna synpunkter på förslag till ny länsplan för transportinfrastruktur i Västerbottens län 2022–2033.

Förslaget till länstransportplan har utarbetats av tjänstepersoner på Regionala Utvecklingsförvaltningen på Region Västerbotten i dialog med länets kommuner och Trafikverket Nord. Dialog har även skett med representanter från andra organisationer och företag med intresse i frågan. Trafikverket Nord har bistått med kalkyler och bedömningar.

Regionala utvecklingsnämnden vid Region Västerbottens antog den 2 december 2021 förslaget till Länstransportplan för Västerbottens län 2022–2033. Efter att planen är remitterad och samanställd fattar Regionala utvecklingsnämnden den 13 april 2022 slutgiltigt beslut om Länstransportplan för Västerbottens län 2022–2033. Senast den 30 april 2022 ska länstransportplanen sändas in till Regeringen som fattar beslut om slutgiltiga ramar.  Därefter ska planen fastställas av Region Västerbotten.

Förslag Länstransportplan 2022-2033

Svar på remissen skickas in senast den 28 februari i både word och pdf format. Ange diarienummer RUN 266-2021.

Svaret skickas till regionalutveckling@regionvasterbotten.se med kopia till maud.ericson@regionvasterbotten.se

Maud Ericson Strateg Infrastruktur
E-post
maud.ericson@regionvasterbotten.se
Mobil
070-664 57 74