NYHETER 2023-04-17

Kungörelse Regionfullmäktiges sammanträde den 25-26 april 2023

Ledamöterna i regionfullmäktige i Västerbottens län kallas till samman­träde den 25-26 april 2023.

Tid:                Tisdagen den 25 april klockan 8.30-17.00 (cirka)
                      Onsdagen den 26 april klockan 8.30-17.00 (cirka)

Plats:              Rådhusesplanaden 6, Umeå, ”Sessionssalen”

 

Ärenden som ska behandlas vid sammanträdet har tagits upp i bifogade före­dragningslista. Föredragningslista, bilagor samt information om sammanträdet finns dels på www.regionvasterbotten.se/regionfullmaktige, dels på Regionens hus, Köksvägen 11, Umeå.

 

Sammanträdet är öppet för allmänheten och går att följa på plats genom Region Västerbottens webbplats (www.regionvasterbotten.se).

I samband med behandlingen av årsredovisningen erbjuds allmänheten möjlighet att ställa frågor den 26 april.

 

Harriet Hedlund                                          Sofia Jonsson

Ordförande                                                 Sekreterare                                                   

                                                                                                                                  

 

BEVIS

 

Anslagsdatum                      2022-04-17

 

Plats för anslag                    Region Västerbottens officiella anslagstavla www.regionvasterbotten.se samt på Köks­vägen 11, Umeå.   

                                  

Regionfullmäktige 2023-04-25-26

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprop
 3. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering        
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Anmälan av motioner
 6. Anmälan av interpellationer
 7. Anmälan av frågor
 8. Information från Patientnämnden
 9. Besvarande av interpellationer
 10. Redovisning av motioner under beredning, 2023
 11. Svar på motion nr 11-2022 Länets folkhögskolor
 12. Redogörelse för hur regionala utvecklingsnämnden utövat ägarrollen under 2022
 13. Tillsynsrapport för intern kontroll 2022 Region Västerbotten
 14. Upprop
 15. Allmänhetens frågestund
 16. Revisorernas information till fullmäktige med anledning av revisionsberättelse 2022
 17. Region Västerbottens årsredovisning 2022
 18. Ansvarsfrihet för Region Västerbottens förtroendepersonorganisation 2022
 19. Generell instruktion till ombud på bolagsstämmor
 20. Valärenden 2023
 21. Handlingar för kännedom
 22. Besvarande av frågor

 

Tillbaka till nyhetslistan