Nyheter

Här kan du läsa senaste nytt i förberedelserna inför bildandet av regionkommun 2019.

2 jan 2019

Nytt år - ny region

Den 1 januari gick Västerbottens läns landsting och Regionförbundet Region Västerbotten samman till en gemensam organisation. Den nya organisationen går under namnet Region Västerbotten och har ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling. En organisation där hälsa, vård och utveckling är hållbara ihop.

Läs mer

29 nov 2018

Protokoll och handlingar från regionfullmäktige 27-28 november 2018

Det nyvalda regionfullmäktige har sammanträtt för första gången. De 71 direktvalda ledamöterna beslutade bland annat om en ny regionplan och budget 2019.

Läs mer i protokoll och handlingar från RF 27-28 november

26 nov 2018

Regionfullmäktige sammanträder för första gången

På tisdag den 27 och onsdag den 28 november sammanträder det nyvalda regionfullmäktige för första gången.

Läs mer

 

10 okt 2018

Valresultat för regionfullmäktige

Nu finns det slutliga valresultatet för landstings-/regionfullmäktige tillgängligt på Valmyndighetens webbplats.

Mandatfördelningen efter den slutliga rösträkningen är:

Moderaterna 10
Centerpartiet 8
Liberalerna 6
Kristdemokraterna 4
Socialdemokraterna 26
Vänsterpartiet 10
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 5

Mer information om mandat- och röstfördelningen hittar du på Valmyndighetens webbplats.

27-28 november är det regionfullmäktiges första sammanträde. Då utser ledamöterna bland annat ordförande och ledamöter i regionstyrelsen samt beslutar om mål och inriktning för regionen. Regionfullmäktige kommer, precis som dagens landstingsfullmäktige, att bestå av 71 förtroendevalda.


19 juni 2018

Klart: Det blir en region

Nu är det klart. Det blir en region i Västerbotten 1 januari 2019. Det beslutade Riksdagen idag.

Läs mer

15 maj 2018

Ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten

Kent Ehliasson blir ny landstings- och regiondirektör i Västerbotten, han tillträder sin tjänst den 1 november. Han kommer närmast från Statens institutionsstyrelse där han varit generaldirektör sedan 2012.

Läs mer

2 maj 2018

Regionens nya namn, logotyp och modifierade grafiska profil

En ny logotyp, med namnet Region Västerbotten och en anpassning av landstingets grafiska profil är en naturlig följd av att Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten går samman 2019.

Läs mer

11 april 2018

Kommunernas samverkansformer i den nya regionkommunen diskuteras

Den 12-13 april samlas representanter från länets kommuner, Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten för att diskutera hur samverkan ska se ut mellan länets kommuner och den nya regionkommunen. En viktig del i förberedelsearbetet för regionbildningen 2019.

– Nu tar vi nästa steg i processen för samverkan. Träffen är en viktig del i ledet för att gemensamt forma en region som också är kommunernas region, säger Peter Olofsson (S), landstingssråd vid Västerbottens läns landsting.

Träffen äger rum den 12-13 april i Lycksele, och är en betydande milstolpe i förberedelsearbetet för regionbildningen 2019 och hur samverkan mellan länets kommuner och regionkommunen ska se ut. Syftet är att lyfta den nya regionkommunens samverkansstruktur på olika nivåer samt tydliggöra hur regionförbundets verksamhet organiseras.

Under dagarna kommer samarbetsformer, pågående och avslutade processer, arbetsformen regionledningsmöte och nästa steg i det gemensamma utvecklingsarbetet att diskuteras. 

– Möjligheten att träffas för längre djupare diskussion är av stor betydelse för att skapa delaktighet, hitta rätt nivå och gemensamt sätta ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med kommunerna, säger Erik Bergkvist (S) regionråd vid Region Västerbotten.

Workshopen går under rubriken “Samverkan i en regionkommun”. Initiativtagare till träffen är Peter Olofsson (S) och Erik Bergkvist (S). Inbjudan har gått till länets kommunstyrelseordförande, vice ordförande, kommunchefer och presidierna i landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden.

 
28 mar 2018

Lagrådsremiss: Landstingen övertar det regionala utvecklingsansvaret

Regeringen har beslutat om ett förslag som innebär att alla landsting i Sverige kommer att ha det regionala utvecklingsansvaret från och med 1 januari 2019.

Vid regeringssammanträdet i mars fattade regeringen beslut om lagrådsremissen Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar. I lagrådsremissen föreslås att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ändras så att lagen omfattar samtliga län.

I dagsläget har 13 landsting samt Gotlands kommun redan övertagit det regionala utvecklingsansvaret. Västerbottens läns landsting samt landstingen i Stockholms, Kalmar, Blekinge, Södermanlands, Värmlands och Dalarnas län har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i sina respektive län.

Förslaget innebär att det regionala utvecklingsansvaret överförs till samtliga landsting.

Förslaget innebär även att landstingen får besluta att landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen i stället ska betecknas regionfullmäktige respektive regionstyrelsen. Vid val ska dock beteckningen landstingsfullmäktige alltjämt användas.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Beslut fattas av riksdagen i juni.

Läs mer om lagrådsremissen på regeringens webbplats

23 nov 2017

Förtroendemannaorganisation för 2019-2022 beslutad

Landstingsfullmäktige har nu beslutat, i enlighet med landstsingsstyrelsens förslag, om ny förtroendemannaorganisation för mandatperioden 2019-2022 samt struktur för förvaltningsorganisation.

Läs mer i protokoll och handlingar från landstingssfullmäktige 21-22 november

Förtroendemannaorganisation 2019-2022 (aug -18).pdf


31 okt 2017

Förslag på ny organisation

I september lämnade landstinget in ansökan till regeringen om att få överta det regionala utvecklingsansvaret i länet och bilda regionkommun. Med anledning av detta har det varit nödvändigt att göra en översyn av nuvarande förtroendemannaorganisation och förvaltningsorganisation inför den nya mandatperioden. Översynen har gjorts med utgångspunkt i bildandet av en regionkommun men även erfarenheter från innevarande mandatperiod har vävts in. 

Landstingsstyrelsen föreslår nu landstingsfullmäktige en ny förtroendemannaorganisation samt förvaltningsorganisation. Samtidigt har även processen med att rekrytera en ny regiondirektör påbörjats. 

Läs mer i protokoll och handlingar från styrelsens sammanträde

 
3 okt 2017

Namn på den nya regionkommunen klart

Namnet för den nya regionkommunen blir Region Västerbotten. Det beslutade landstingssfullmäktige under sitt sammanträde den 3 oktober.

Det innebär att när Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman kommer organisationen, som tidigare föreslagits, att heta Region Västerbotten. Namnet följer den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Som symbol föreslås en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings befintliga visuella profil och logotyp.

Underlag inför landstingsfullmäktiges beslut om namn

 
2 okt 2017

Debatt: Därför ansöker vi om att bilda regionkommun

Debattartikel om varför ansökan om regionkommun görs, undertecknad av Peter Olofsson (S), landstingssråd Västerbottens läns landsting samt Erik Bergkvist (S), regionråd Region Västerbotten.

Läs hela debattartikeln

 
27 sept 2017

Ett steg närmare regionkommun 2019

Nu har landstingsstyrelsen formellt skickat in ansökan om att bilda regionkommun till regeringen. Om allt går enligt planerna fusionerar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten till en ny regionkommun från den 1 januari 2019. Beslut väntas under våren 2018.


12 sept 2017

Den nya regionkommunen föreslås heta Region Västerbotten

När iVästerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman, fusionerar, ska de värden som byggts upp i respektive organisation tas till vara och synliggöras.

Genom att välja namnet Region Västerbotten tillsammans med en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp behålls kännetecken från båda organisationerna. Det innebär att medarbetare, patienter och samarbetspartners kan känna igen sig. Det skapar trygghet inte minst för regionens tusentals patienter i kontakten med hälso- och sjukvården.

Region Västerbotten är också det logiska namnet på den nya regionkommunen om man tittar på den namnstandard som utvecklats för motsvarande myndigheter i Sverige. Av 14 regioner har tio valt den kombinationen av organisation + geografi.

Landstingsstyrelsen föreslår därför att landstingssfullmäktige beslutar att den nya organisationens nya namn blir Region Västerbotten och att den nya organisationen får en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil och logotyp. 

Landstingsstyrelsen fattade också beslut om skrivelsen för ansökan till regionkommun. Ansökan kommer att skickas in till regeringen senast 30 september 2017.

6 sept 2017

Den nya regionkommunen börjar ta form

Om allt går enligt planerna går Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten samman till en ny regionkommun 1 januari 2019.

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård, är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten och vise versa.

Målet är att bygga en organisation som styrs av direktvalda politiker som i samverkan med kommunerna arbetar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hela länet. Det är riksdagen som fattar beslut om det blir en regionkommun i länet. Ansökan ska skickas in senast den 30 september i år.

Hur arbetet leds

Sammanslagningen leds av en politisk styrgrupp som består av Peter Olofsson (S), Erik Bergkvist (S), Nicklas Sandström (M), Lilly Bäcklund (S) samt Tomas Mörtsell (C). Tjänstemannastyrgruppen består av landstingsdirektör Anders Sylvan och regiondirektör Anna Petterson och i den operativa projektledningen arbetar Margit Håkansson, stabschef i landstinget, och Rachel Nygren som är kanslichef i Region Västerbotten. Till projektorganisation har även knutits en facklig referensgrupp som inbjuds till regelbunden dialog.

– Den nya organisationen ökar vår regionala utvecklingskraft och det är viktigt för såväl hälso- och sjukvården som för näringsliv, kommunikationer och kultur, säger regiondirektör Anna Pettersson.

– Det är värdefullt att vi nu får tid och möjlighet att samlas runt gemensamma mål och värderingar i vår kommande regionkommun, säger landstingsdirektör Anders Sylvan.

Gemensamma arbetsgrupper

Arbetet med att sammanföra organisationerna pågår för fullt i ett 20-tal olika grupper med representanter från de båda organisationerna. I grupperna arbetar man med allt från att utreda ekonomifrågor, ta fram en styrmodell för regionkommunen och titta på hur en ny tjänstemannaorganisation kan se ut. Några områden är redan klara med sina uppdrag som arbetsgruppen för principiella personalfrågor och gruppen som tagit fram underlag för vad den nya regionkommunen ska heta.

Namnförslaget som landstingsstyrelsen tar ställning till den 12 september och som sedan beslutas i landstingsfullmäktige i början av oktober är Region Västerbotten. Utredningen visar att namnet dels följer den namnstandard som finns i landet och dels tar tillvara och synliggör de värden som byggts upp i respektive organisation.

– Det är ett naturligt och självklart namnval utifrån ett medborgarperspektiv, säger Peter Olofsson, landstingsstyrelsens ordförande.

– Från och med 2019 är alla Sveriges regioner organiserade på samma sätt och kallas även för samma sak. Detta är demokratiskt bra då det blir tydligare för medborgarna vem som gör vad, och vem som har ansvaret för olika uppgifter, säger Erik Bergkvist, ordförande i regionstyrelsen.

En blandning som känns igen

Namnet Region Västerbotten tillsammans med en modifierad symbol från Västerbottens läns landstings visuella profil bevarar både bilden av utvecklingskraft och innovation samt stabilitet och kvalitet som medarbetare och samarbetspartners känner igen. Inte minst skapar igenkänningen trygghet för landstingets tusentals patienter i deras kontakt med hälso- och sjukvården.

Förslaget ger också en effektiv och resurssnål övergång till det nya då anpassning av exteriöra skyltar och annat profilerande material kan göras över tid utan att skapa förvirring och otydlighet.

Ansökan ska godkännas i styrelsen

Skrivelsen för ansökan beslutas av landstingsstyrelsen och kommer att beredas på landstingsstyrelsens sammanträde den 12 september. Om styrelsen godkänner skrivelsen kommer ansökan att skickas in till regeringen i slutet av september.