Vanliga frågor och svar

Vad innebär en regionbildning? Varför bildar vi region? Vad är skillnaden mot för tidigare? Och hur påverkar det mig som invånare? Nedan kan du få svar på några av de vanligaste frågorna.

Varför bildar regionförbundet och landstinget region?

Sammanslagningen görs för att de båda organisationernas huvuduppdrag, regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Utan regional utveckling kan inte hälso- och sjukvården finansieras. Och utan en väl fungerande hälso- och sjukvård är det få som vill leva och verka i Västerbotten. Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hela länet.

Varför blir en region bättre än landstinget och regionförbundet var för sig?

I stället för att flera aktörer arbetar med regional utveckling samlas nu frågorna i en gemensam organisation med en gemensam politisk ledning. Genom direkta val får länets medborgare större inflytande över länets utveckling. Samtidigt skapas också goda förutsättningar för länets politiker att samverka för länsinvånarnas bästa. Genom att samla kraft och kompetens i en gemensam organisation blir vi starkare och kan skapa bättre förutsättningar för en kraftfull, långsiktig och hållbar utveckling för hela länet.

Vad är en region?

En region är i grund och botten ett landsting med ett utökat ansvar för regional utveckling.

Vad gör en region?

En region har samma uppgifter som ett landsting, alltså hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, kollektivtrafik, forskning och utbildning, innovationer och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. En region ansvarar också för de regionala utvecklingsfrågorna; infrastruktur, näringsliv, turism, arbetsmarknad, utbildning och digitalisering.

Vad innebär regionalt utvecklingsansvar?

Det innebär:

  • att arbeta fram och fastställa en strategi för utvecklingen i länet
  • att samordna insatser för att genomföra denna strategi
  • att besluta om hur medel för regionalt utvecklingsarbete ska användas
  • att följa upp, utvärdera och redovisa resultaten av utvecklingsarbetet till regeringen
  • att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram
  • att upprätta och fastställa länsplaner för transportinfrastruktur.

Får Länsstyrelsen en annorlunda roll i en region?

Det regionala utvecklingsansvaret i Västerbotten gick 2008 över från Länsstyrelsen till Region Västerbotten. I och med regionbildningen går också Företagsstödet över från Länsstyrelsen. I övrigt kvarstår Länsstyrelsens roll och uppdrag.

Vilka styr en region?

Regionen styrs av ett direktvalt fullmäktige som väljs i samband med allmänna val. De politiker som västerbottningarna röstat på kommer att ansvara för alla de frågor som tidigare skötts av Västerbottens läns landsting och regionförbundet Region Västerbotten, det vill säga både hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Regionfullmäktige består av 71 förtroendevalda som representerar åtta politiska partier (2019-2022): Socialdemokraterna, Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.

Valet 2018 var första gången det var val till regionfullmäktige. Även fast fullmäktige benämns som regionfullmäktige i Västerbotten kommer det att stå landstingsfullmäktige på valsedlarna vid allmänna val och inte regionfullmäktige. Det beror på att benämningen landstingsfullmäktige enligt lag ska användas i samband med val.

Det slutliga valresultatet för valet 2018 inklusive mandatfördelning för landstings-/regionfullmäktige finns tillgängligt på Valmyndighetens webbplats.

Hur kommer samverkan ske mellan regionen och länets kommuner?

Region Västerbotten och länets kommuner har tecknat en överenskommelse om att samverka inom regional utveckling. Tillsammans kommer regionen och kommunerna att bereda ärenden för beslut i Regionala utvecklingsnämnden.  Under 2018 och 2019 fortsätter arbetet med att bygga upp en god samverkansstruktur mellan länets kommuner och Region Västerbotten, men också kommunerna sinsemellan, för stärkt regional utveckling.

Vad har sjukvård med regional utveckling att göra?

Regional utveckling och hälso- och sjukvård är beroende av varandra. Ett framgångsrikt näringsliv, en god arbetsmarknad, bra utbildningsmöjligheter och ett rikt kulturutbud är förutsättningar för att människor ska vilja leva och verka i regionen och finansiera en bra hälso- och sjukvård. Samtidigt är en bra hälso- och sjukvård en förutsättning för att människor ska vilja bosätta sig i regionen och för att företag ska vilja bedriva verksamhet i regionen.

Blir det mindre pengar till sjukvården nu?

Nej, regionbildningen innebär inte att det blir mindre pengar till sjukvården. 

Kommer det att bli någon skillnad för mig när jag söker vård?

Nej, vården kommer inte att påverkas. Du söker vård på samma sätt som tidigare.

Kommer regionen att spara in på pengar och personal?

Nej, syftet med att bilda en region är inte att driva igenom besparingar, varken när det gäller pengar eller personal. Däremot ska vi bli bättre på att samordna och arbeta effektivt.

Är det dyrare att vara region än region?

Nej, det kommer inte vara dyrare än att driva regionen och regionförbundet var för sig.

Är det inte onödigt att lägga pengar på att byta namn?

När Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten går samman upphör de gamla organisationerna att existera och en ny region bildas. Det kommer inte längre att finnas något landsting eller regionförbund. Genom att ta tillvara namnet från den ena organisationen och det visuella uttrycket från den andra blir förändringen kostnadseffektiv samtidigt som det skapar igenkänning och trygghet för patienter, medarbetare och samarbetspartners. Namnet följer också den namnstandard som finns i Sverige.