NYHETER 2022-04-28

Regionen efterlyser fler svar till hälsoenkät

Hur ser hälsan ut i Västerbotten? För att få svaret på den frågan gick Folkhälsomyndigheten och Region Västerbotten i februari ut med den stora undersökningen ”Hälsa på lika villkor” med frågor om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.

Hittills har strax under 8 500 personer deltagit i enkätundersökningen som skickades ut till 21 500 västerbottningar över hela länet. Region Västerbotten efterfrågar nu fler svar från personer som fått hem undersökningen i brevlådan. Det är möjligt att svara till den 20 maj.

– Hittills ser vi en högre svarsfrekvens i Umeå, Robertsfors, Vännäs och Skellefteå där samtliga har en svarsfrekvens över 40 procent, säger Maria Falck, chef vid folkhälsoenheten på Region Västerbotten.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar på frågorna, oavsett hur man mår. Alla svar tillsammans gör det möjligt att beskriva hälsosituationen i länet och i de enskilda kommunerna. Svaren i undersökningen är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

– Vi hoppas att personer boende i kommuner med lägre svarsfrekvens har möjlighet att delta så att vi kan lära oss om hur hälsan och förutsättningarna för hälsa ser ut även i dessa kommuner, säger Maria Falck.

Fakta om undersökningen

Hälsan ser olika ut i landet och mellan olika delar av länet, samtidigt som den också förändras över tid. Vilka sjukdomar är vanligare i städer än på landsbygden? Ökar eller minskar olika hälsoproblem? Vilka grupper är mest drabbade? Svaren på dessa frågor är viktiga, bland annat för att förstå hur hälso- och sjukvården behöver utvecklas och hur individen själv kan påverka sin hälsa.

Därför gör Folkhälsomyndigheten regelbundet undersökningar om hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Vart fjärde år deltar Region Västerbotten med ett extraurval. År 2022 är ett sådant år och i februari fick 21 500 västerbottningar som är 16 år och äldre enkäten i deras brevlådor. Statistiska centralbyrån ansvarar för utskick och insamling av svar.

Enkäterna sprids med 1 000 stycken vardera till samtliga kommuner förutom Skellefteå och Umeå som får ett större antal. Enkäterna fördelas jämnt mellan kvinnor och män samt i de fem åldersgrupperna 16–29, 30–44, 45–64, 65–84 samt 85+ och besvaras anonymt.

Tillbaka till nyhetslistan