NYHETER 2020-02-03

Uppmärksamhet på misstänkta fall av coronavirus 2019-nCoV

WHO har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa. Det innebär att världens länder tillsammans ska fortsätta arbetet med att begränsa utbrottet. För Sveriges del innebär det att identifiera och hantera misstänkta fall för att minska risken för smittspridning. Det är inte osannolikt att vi får fler enstaka fall i Sverige, men risken för smittspridning i samhället bedöms fortfarande vara låg.

Misstänkta fall ska uppmanas att ringa 1177 för bedömning. Vid behov kontaktar 1177 bakjouren på Infektion för ytterligare stöd i bedömningen.

Personal eller studenter som de senaste 14 dagarna varit i Kina eller annat land med spridning av 2019-nCoV ska kontakta hygiensjuksköterska via Regionens telefonväxel innan de återgår till arbete/praktik inom Region Västerbotten, se https://www.regionvasterbotten.se/for-vardgivare/behandlingsstod-och-vardriktlinjer/vardhygien/aktuellt. På samma webbplats finns också rutiner för handläggning av misstänkt fall inom sjukvården.

Information för allmänheten finns på 1177.se.

Ny kunskap kan medföra att falldefinitionen och annan information om viruset kommer att ändras, så det är viktigt att följa uppdateringar på Folkhälsomyndighetens webbplats www.folkhalsomyndigheten.se


Umeå 2020-02-03

Stephan Stenmark
Smittskyddsläkare Region Västerbotten
Smittskyddsenheten
Tfn: 090-785 14 00

Tillbaka till nyhetslistan