NYHETER 2023-02-27

Sveriges regioner vill se en långsiktigt hållbar läkemedelslagstiftning i Europa

Den europeiska läkemedelslagstiftningen håller på att revideras. Tillsammans har Sveriges alla regioner ett gemensamt budskap: gå ifrån det tidigare starka industriperspektivet och fokuset på att nya läkemedel ska godkännas, till att i stället möjliggöra stärkt tillgängliggörande av relevanta behandlingar till patienter.

Vårdpersonal och barn.

I dag lanserar Sveriges alla 21 regioner samt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett gemensamt budskap för den pågående revideringen av den europeiska läkemedelslagstiftningen: Europa behöver en läkemedelslagstiftning som på riktigt värnar folkhälsan och säkerställer långsiktig hållbarhet i hälso- och sjukvården.

– Den europeiska läkemedelslagstiftningen har under de senaste två decennierna bidragit till ökad tillgänglighet till nya läkemedel, men det har varit en lagstiftning med ett tydligt industriperspektiv. Det som nu behövs är ett fokusskifte där vi får en lag som främjar tillgängliggörandet av relevanta behandlingsalternativ till våra patienter, säger Anna-Lena Danielsson, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten.

Just nu pågår slutbearbetning av det reviderade lagstiftningspaket för läkemedel som den Europeiska kommissionen ska presentera i vår.

– Den europeiska läkemedelslagstiftningen påverkar svensk hälso- och sjukvård på många sätt, inte bara genom de läkemedel som godkänns för Europa utan indirekt påverkar det även vår tillgång till effektiva, säkra, rimligt prissatta och kostnadseffektiva behandlingsalternativ för våra patienter. Den här lagstiftningsprocessen är därför högt upp på vår agenda, säger Anna-Lena Danielsson.

Region Västerbotten har tillsammans med SKR och landets övriga regioner tagit fram en film som förmedlar de viktigaste huvudbudskapen vad gäller den europeiska lagstiftningen. En fördjupning av huvudbudskapen finns i det kunskapsunderlag och de rekommendationer för det nya lagstiftningspaketet som SKR presenterade i november 2022.

I Region Västerbotten har arbetet skett inom ramen för det politiska uppdrag som hälso- och sjukvårdsförvaltningen tilldelats. Fokuset i uppdraget är stärkta förutsättningar för tillgängliggörande av nya avancerade och innovativa läkemedelsbehandlingar. Arbetet sker i nära samarbete mellan enheten för innovation, partnerskap och forskningsanslag på FOU-staben och Läkemedelscentrum. I det politiska uppdraget ingår bland annat arbete med policyutveckling och systemförändring genom nationell samverkan.

Läs mer om regionens utvecklingsarbete kring tillgängliggörande av nya läkemedel

Tillbaka till nyhetslistan