NYHETER 2023-02-27

Vad händer just nu kring förlossningen i Lycksele?

 Här reder vi ut läget kring förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett och beslutet att stänga verksamheten tillfälligt. Hur går med upphandlingen av driften av verksamheten och vad innebär den så kallade Lyckselemodellen? 

Förlossningen i Lycksele har under en längre period haft problem att hitta tillräckligt många barnmorskor och gynekologer för att kunna driva verksamheten på ett fungerande och långsiktigt hållbart sätt. Under vissa perioder har avdelningen varit stängd till följd av denna personalbrist. 

I januari beslutade politikerna i regionens hälso- och sjukvårdsnämnd därför att förlossningsavdelningen vid Lycksele lasarett ska hållas helt stängd under tiden att en upphandling genomförs för att anlita ett konsultbolag att sköta bemanningen av läkare- och barnmorskor till verksamheten.  

Upphandling pågår 

Tanken är att bygga upp en ny struktur, stabil bemanning och nya arbetssätt på avdelningen och öppna igen när upphandlingen är klar. På sikt ska man successivt växla över till bemanning i regionens egen regi.  

Arbetet med förberedelser kring upphandlingen av bemanningsdelen av verksamheten pågår nu för fullt och ambitionen är att göra klart allt tills i höst.  

Det är politiskt beslutat att det ska finnas tre förlossningsenheter öppna i Region Västerbotten. Men bedömningen är att det krävs längre stängning för att kunna kraftsamla. Med extern hjälp inledningsvis vill man skapa förutsättningar för att bygga upp en långsiktigt hållbar verksamhet. 

Finansiering av den upphandlade verksamheten

 

Det kommer att kosta mer att anlita en privat aktör som sköter driften av verksamheten i Lycksele. Av den anledningen begärde hälso- och sjukvårdsnämnden extra medel från regionfullmäktige, 72 miljoner kronor per år.  

Vid sitt möte den 21 februari beslutade regionfullmäktige dock att inte tillskjuta några extra pengar och att de ökade kostnaderna i stället måste hanteras inom nämndens befintliga budget. För kommande år ska kostnaderna inarbetas i ordinarie budgetarbete. 

 Vad innebär då det här? Upphandlingen pågår enligt plan och påverkas inte av detta beslut. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i stället hantera kostnadsökningen på annat vis. Upphandlingen ska genomföras.  

Handlingsplan ger riktning 

Samtidigt som upphandlingen av den tillfälliga driften av verksamheten pågår sker andra viktiga saker parallellt. I maj 2022 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en handlingsplan för säkrad barnmorskebemanning. Här beskrivs flera åtgärder som alla syftar till att stärka förlossningsvården för att upprätthålla förlossningsenheter vid regionens tre sjukhus. Arbetet med åtgärderna pågår och fem områden har prioriterats:  

  1. Barnmorskeledd förlossning i Lycksele.
  2. Satsningar för att göra arbete på förlossningen attraktivt.
  3. Kompetenshöjning och mentorskap.
  4. Separata akuta och planerade besök till förlossningen.
  5. Följsamhet till samma riktlinjer över länet.

 

Lyckselemodellen byggs upp av personalen i Lycksele 

Den första punkten barnmorskeledd förlossning, är en bärande del av det som kommit att kallas för Lyckselemodellen. Just nu arbetar chefer och medarbetare vid förlossningen i Lycksele med att bygga upp ett helt nytt arbetssätt och koncept för verksamheten som man tror väldigt mycket på. Den här utvecklingen kan vara avgörande för att stärka attraktiviteten för att arbeta på kliniken i Lycksele och att få till en säker och långsiktigt hållbar verksamhet.  

I korthet handlar det om att ge barnmorskorna ett större ansvar för att leda förlossningar. Blivande föräldrar ska också få större möjlighet att påverka hur förlossningen genomförs. Det finns liknande verksamheter i landet och i Norden men i Lycksele ska man utveckla en modell av barnmorskeledda förlossningar som passar bäst för enhetens unika förutsättningar.  

Vad gäller för gravida som bor i upptagningsområdet för Lycksele lasarett? 

Förlossningsavdelningen i Lycksele är stängd tills vidare på grund av brist på läkare och barnmorskor. Det betyder att man i stället får hjälp med sin förlossning i Umeå eller Skellefteå. Du som är gravid ska fortsatt besöka din barnmorskemottagning. Där får ni också veta om situationen på förlossningen i Lycksele skulle ändras. 

För kontroll inför förlossning eller tror att du snart ska föda ska du kontakta förlossningen i Umeå eller Skellefteå. På 1177.se finns mer information om vad som gäller och hur ni kan förbereda er inför förlossningen.  

Mer information finns på 1177.se: För dig som väntar barn i Lycksele och närområdet

 

 

Tillbaka till nyhetslistan