Samiska/Sámegielat

Här finns samlad information på nordsamiska och sydsamiska

Nordsamiska/Davvisámegiella

Här finns samlad information på nordsamiska.

Dás lea čohkkehuvvon dieđut davvisámegillii.

På 1177.se finns information på nordsamiska om hälsa och vård.

Ruovttusiidduin 1177.se gávdno diehtojuohkin dearvvašvuođa ja dikšuma birra.

Davvisámegiella/Nordsamiska

Don gii hálat unnitlogugiela  (1177.se)

Suddje du iežas ja earáid – covid-19 rekommendašuvnnat (Covid-19, Folkhälsomyndigheten)

Čohkkehuvvon dieđut covid-19 birra (Covid-19, 1177.se)

Dulkon eará gielaide (Tolktjänst)

Láhka (2009:724) našuvnnalaš minoritehtain ja minoritehtagielain (minoritet.se)

Nationála unnitlogut (regionvasterbotten.se)

Sydsamiska/Åarjelsaemien

Här finns samlad information på sydsamiska.

Daesnie bïevnesh åarjelsaemien gïelesne tjööngheldihkie.

På 1177.se information på sydsamiska om hälsa och vård.

1177.se sæjrojne bïevnesh åarjelsaemiengïelesne gååvnesieh healsoen jïh hoksen bïjre.

Åarjelsaemiengiele/Sydsamiska

Datne mij unnebelåhkoegïelem soptseste (1177.se)

Tjåanghkenamme bïevnesh covid-19:n bïjre (Covid-19, 1177.se)

Laake (2009:724) nasjonaale unnebelåhkoej jïh unnebelåhkoegïeli bïjre (minoritet.se)

Bïevnesh unnbelåhkoelaaken jïh Region Västerbottenen barkoen bïjre nasjonaale unnebelåhkoejgujmie

Kultuvresoejkesje Regiovne Västerbotten 2020–2023, dïhte åenehks versjovne

Kultuvresoejkesje Regiovne Västerbotten 2020–2023 (video, YouTube)