Lämna klagomål, synpunkter och avvikelser

Det är viktigt att invånare, externa vårdgivare och andra samarbetsparter kan lämna klagomål, synpunkter och avvikelser på ett enkelt och tydligt sätt. På så vis kan vården utvecklas och förbättras.

Patient eller närstående som vill lämna klagomål eller synpunkter

När du som patient eller närstående har klagomål eller synpunkter på hälso- och sjukvården är det viktigt att detta framförs till verksamheten som då kan återkoppla, utveckla och förbättra vården.

Det finns tre möjligheter att lämna klagomål och synpunkter:

  • Kontakt med verksamheten direkt
  • Via Patientnämnden
  • Via IVO

Läs mer på 1177.se om hur du lämnar klagomål och synpunkter

Extern vårdgivare eller samverkanspartner som vill rapportera en avvikelse till Region Västerbotten

Region Västerbotten som vårdgivare verkar för att hög patientsäkerhet upprätthålls. Det är därför viktigt att avvikelser, händelser som inte stämmer med normal rutin och förväntat förlopp, kommer regionen till känna.

Syftet med att rapportera avvikelse är att ge vårdgivaren möjlighet att åtgärda brister så att inte händelsen återupprepas. Återkoppling ges även till rapportör om vilka åtgärder som satts in.