Intäkter och kostnader

Regionens verksamhet finansieras i huvudsak av skatt från länets invånare och med statliga bidrag. Den största delen av pengarna går till att ge västerbottningarna hälso- och sjukvård.

Intäkter

Omkring hälften av regionens intäkter kommer från den skatt som invånarna i Västerbotten betalar. Region Västerbotten får också pengar från staten via det kommunalekonomiska utjämningssystemet och särskilt riktade statsbidrag. En relativt stor intäkt, 11 procent, kommer från den vård vi säljer till andra regioner. 3 procent av alla intäkter kommer från de avgifter som patienten betalar.

 • Skatteintäkter 56 % 
 • Generella statliga bidrag 18 % 
 • Försäljning sjukvård och tandvård 11 % 
 • Patient- och tandvårdsavgifter 3 % 
 • Övriga intäkter 11 % 
 • Finansiella intäkter 1 % 

Kostnader

Det kostar knappt 14 miljarder kronor per år att driva regionens verksamheter. Omkring 90 procent av dessa miljarder används till vård på länet sjukhus, i primärvården och i tandvården. Resten av pengarna används till bland annat att finansiera länets kollektivtrafik och regionalt utvecklingsarbete.

 • Sjukhusvård 74 % 
 • Primärvård 12 % 
 • Tandvård 4 % 
 • Regional utveckling 4 % 
 • Kollektivtrafik 2 % 
 • Övriga nämnder och pensionskostnad 4 %

*Avser budget 2023.