Hälsoenkäten Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor.

Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen i länet och landet mår och följa förändringar i hälsa över tid. Folkhälsomyndigheten står bakom undersökningen som genomförs vartannat år. Statistiska centralbyrån, SCB, ansvarar för utskick och insamling av svar. Under år 2022 genomförs undersökningen med ett extra urval på 21 500 västerbottningar i åldrarna 16 år och uppåt.

Det är viktigt att undersöka och följa utvecklingen av hälsan i befolkningen för att upptäcka viktiga hälsoförändringar eller skillnader i hälsa mellan olika grupper. Vi undersöker till exempel om olika hälsoproblem ökar eller minskar i befolkningen och vilka grupper som är mest drabbade.

Svaren bidrar till att:

  • Förstå hälsan i Västerbotten, hur den behöver påverkas och förbättras,
  • jämföra hälsoutvecklingen i Västerbotten med motsvarande i Sverige,
  • ge våra politiker bra underlag i frågor som gäller din och andras hälsa.

Läs mer om bakgrund, syfte och tidigare undersökningar hos Folkhälsomyndigheten

Frågor och svar om undersökningen

Enklast är att besvara enkäten på webben. Adressen är insamling.scb.se. Du måste ha ditt användarnamn och lösenord som du hittar på framsidan av inbjudningsbrevet. Har du fått en pappersenkät fyller du i den och postar den i det bifogade svarskuvertet. Portot är redan betalt.

I första hand kan du ta ett eget kuvert och posta enkäten till adressen nedan. Du behöver inte frankera kuvertet.

Statistiska centralbyrån
Avdelningen för datainsamling
Svarspost
Kundnummer 20272644
708 01 Örebro

Om du inte har ett eget kuvert kan du antingen kontakta SCB, 010-479 60 35 eller skicka ett mejl till enkat@scb.se med rubriken "NYTT SVARSKUVERT" i ämnesraden. Ange då gärna det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida som börjar med SCB21093. Då skickas ett nytt kuvert ut.

Den här undersökningen gör vi för att ta reda på hur Sveriges befolkning mår och lever. Dina uppgifter är viktiga för utvecklingen av till exempel hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder. För att det ska gå att lita på resultatet av undersökningen är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten. Därför är ditt svar mycket viktigt!

Om du vill ha en ny pappersenkät kan du kontakta SCB via telefonnummer 010-479 60 35 eller mejladressen enkat@scb.se.

Det är frivilligt att fylla i enkäten och inget kommer att hända om du avstår. Vi är tacksamma om du kontaktar Region Västerbotten på telefonnummer 090-785 71 91 eller skickar ett mejl till hlv@regionvasterbotten.se med information om varför du inte vill delta. Uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida och börjar med SCB21093. Då slipper du påminnelser.

Det går bra att en vän, anhörig eller vårdpersonal hjälper till att fylla i enkäten. Det är viktigt att det är den som fått enkäten som ger de flesta svaren. Om personen inte själv kan uppge svaren bör den tas bort ur undersökningen. Vi är då tacksamma om du kontaktar Region Västerbotten på telefonnummer 090-785 71 91 eller skickar ett mejl till hlv@regionvasterbotten.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida som börjar med SCB21093.

SCB försöker använda så uppdaterade register som möjligt, men det kan ändå bli till exempel fördröjningar i uppdateringar av befolkningsregistret. Vi är tacksamma om du kontaktar Region Västerbotten på telefonnummer 090-785 71 91 eller skickar ett mejl till hlv@regionvasterbotten.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida som börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Om personen har flyttat inom Sverige kan hen fylla i enkäten i alla fall. Om de flyttat utomlands och inte går att få tag på är vi tacksamma om du kontaktar Region Västerbotten på telefonnummer 090-785 71 91 eller skickar ett mejl till hlv@regionvasterbotten.se med information om detta, uppge också det löpnummer som finns på enkätens baksida eller högst upp på brevets framsida som börjar med SCB21093. Då slipper ni också påminnelser.

Om personen kommer hem senast 20 maj kan denne fylla i enkäten då. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Webbenkäten är tillgänglighetsanpassad och fungerar med olika uppläsningsverktyg. Webbenkäten finns tillgänglig på engelska.

För att besvara frågorna via internet gå in på adressen insamling.scb.se.

Alla uppgiftslämnare får användarinformation i form av lösenord och användar-id som finns på framsidan av inbjudningsbrevet. Vanligaste orsaken till att man inte kommer in på sidan är att uppgifterna inte är korrekt inmatade. Det kan till exempel vara felstavningar eller att en missat att skilja på stora och små bokstäver. Skulle du fortfarande ha problem, kontakta SCB på telefon 010-479 60 35.

SCB:s webbinsamlingsverktyg är testat för följande webbläsare:

  • Internet Explorer (för PC)
  • Mozilla Firefox (för både PC och Mac)
  • Edge (för både PC och Mac)
  • Google Chrome (för PC)
  • Safari (Mac)

Nyare versioner av webbläsare fungerar oftast felfritt. Även äldre versioner kan fungera bra men webbsidorna kanske inte har ett helt korrekt utseende. Webbenkäten är anpassad för att kunna besvaras på både mobiltelefon och läsplatta.

Ange den vikt du hade innan du blev gravid.

Vi ber dig att svara så fort som möjligt och helst inom ett par dagar. Senaste datum för att svara är 20 maj 2022. Efter det datumet är datainsamlingen avslutad och det går tyvärr inte att svara på enkäten.

Dina uppgifter skyddas av bland annat offentlighets- och sekretesslagen och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt. De insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen kan se vem som svarat vad.

Dina uppgifter skyddas enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och 7 § offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641). Regler för personuppgiftsbehandling finns i Europaparlamentets och rådets (EU) 2016/679, "dataskyddsförordningen" samt i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Därutöver finns även regler i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen. SCB:s och Folkhälsomyndighetens grund för att behandla dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse och för statistiska ändamål (artikel 6.1.e och 9.2 j i dataskyddsförordningen). Det betyder att alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt och att de insamlade uppgifterna redovisas i tabeller där ingen enskilds svar kan utläsas.

Numret på blankettens baksida eller högst upp på brevets framsida som börjar med SCB21093 är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. För att minska antalet frågor i enkäten kommer ett antal uppgifter att hämtas från SCB:s register och ett antal andra nationella register från Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Vilka uppgifter framgår av följebrevet.

Efter avslutad bearbetning hos SCB avlägsnas alla identitetsuppgifter innan materialet lämnas till Folkhälsomyndigheten och regioner för fortsatt bearbetning. I analyserna och kommande resultat och rapporter är alla svar och individer anonyma och presenteras som en del i en grupp, aldrig som enskilda svar eller individer.

Vilka som får enkäten bestäms genom att SCB gör ett slumpmässigt urval om cirka 350 000 personer i hela Sverige (nationella urvalet plus tilläggsurvalen i landets regioner). Det är med andra ord inte möjligt att få delta i undersökningen om man inte har fått hem en enkät. Om du är intresserad av att se hur enkätfrågorna ser ut kan du gå in på folkhalsomyndigheten.se.

Översiktliga resultat från denna undersökning kommer under hösten 2022 att läggas ut på folkhalsomyndigheten.se. Resultat från landets regioner kan också komma att redovisas på regionernas egna webbsidor. Resultaten kommer också att användas i linje med Folkhälsomyndighetens uppdrag, till exempel årlig folkhälsorapportering och uppföljning av hälsa i olika grupper. Om du inte har tillgång till internet kan du ringa till någon av personerna, vars telefonnummer står i följebrevet.

Det ska du inte göra. De personer som har blivit utvalda kommer att få ett pappersbrev med inbjudan och inloggningsuppgifter till webben. Vi kontaktar inte dig via mejl eller telefon för att be dig lämna ut personlig information. Du kan bortse från det mejl som skickats till dig.

 

Region Västerbotten – Hälsa på lika villkor
E-post
hlv@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 91