Hälsoläget i Västerbotten

Hälsoläget i Västerbotten är vid jämförelser nationellt och internationellt mycket gott inom många områden. Ojämlikhet i hälsa är tydlig utifrån bland annat geografi, socioekonomi, ålder och kön. Hälsoläget i länet är generellt bättre hos befolkningen längs kusten än i inlandet, samtidigt som skillnaderna i många fall är mer uttalade inom än mellan länets kommuner.

Så här mäter vi

Region Västerbotten mäter och följer folkhälsans utveckling genom ett antal relevanta folkhälsoindikatorer som speglar både livsvillkor, levnadsvanor samt hälsoutfall.

Underlaget till dessa data hämtas från våra egna undersökningar i form av Västerbottens hälsoundersökningar, SALUT men även från den Nationella Folkhälsoenkäten där Region Västerbotten deltar med ett extraurval vart fjärde år (senast 2022). Till detta tillkommer även data från Statistiska centralbyrån samt Socialstyrelsen.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete för att visualisera och presentera folkhälsorelevanta indikatorer med fokus på jämlik och jämställd hälsa i hela länet. Detta kommer att presenteras under 2023.

Historik

Redan 1984 beslöt Region Västerbotten, då Västerbottens läns landsting, att utveckla en svensk modell för preventivt hälsoarbete. Syftet var att stödja hälsosamma levnadsvanor för att påverka viktiga riskfaktorer bakom hjärtinfarkter, slaganfall och diabetes. Den förebyggande och hälsofrämjandemodellen modellen utvecklades i Norsjö på 1980-talet i samarbete mellan hälso- och sjukvården, kommunala verksamheter, livsmedelshandel, föreningsliv och allmänhet. Modellen spreds successivt till alla kommuner i Västerbotten och blev vad vi idag kallar Västerbottens Hälsoundersökningar (VHU). Västerbotten är fortfarande unikt i landet med att systematiskt erbjuda alla 40-, 50- och 60-åringar individuella hälsoundersökningar.

Hälsa 2020 visionen

År 2000 antog dåvarande landstingsstyrelsen visionen ”År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. År 2008 beslutade politikerna att göra en särskild satsning utifrån visionen, den så kallade Hälsa 2020-processen, vilket medfört att nya hälsofrämjande insatser kunnat genomföras och redan pågående har intensifierats. År 2020 antog Region Västerbotten en ny vision men det hälsfrämjande arbetet fortsätter med målsättningen att västerbotten ska ha världens bästa och mest jämlika hälsa.

Folkhälsoarbetet i Västerbotten har har en lång och på många sätt framgångsrik historia. Filmen visar Region Västerbottens resa mot världens bästa och mest jämlika hälsa.

 

                                                                                                                                                                                             

Maria Falck Enhetschef
E-post
maria.falck@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 71 93
Johannes Dock Hälsoutvecklare, hälsodata och folkhälsobidrag
E-post
johannes.dock@regionvasterbotten.se
Telefon
070-560 60 54
Kristina Lindvall Förste forskningsassistent, medicine doktor i folkhälsovetenskap, dietist
E-post
kristina.lindvall@umu.se
Telefon
090-785 27 43