Alkohol och droger

Att förebygga och uppmärksamma riskbruk av alkohol och användning av droger utgör en viktig del av regionens arbete för att främja goda levnadsvanor. Inom Region Västerbotten eftersträvar vi att systematiskt fråga de människor vi möter inom hälso- och sjukvården om deras alkoholvanor.

Hjälp och råd om alkohol och droger

Länssamråd

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet. Som en del av detta arbete leder länsstyrelsen en länssamrådsgrupp där regionen och andra relevanta aktörer inom området ingår. 

Länsomfattande förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel Länsstyrelsen i Västerbotten

Planeringsgrupp för utbildningar inom missbruksområdet i Västerbotten

Regionen ingår i PUMAC (Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län) som administreras av FoU Välfärd, Region Västerbotten. Varje år arrangerar gruppen ett antal utbildningar och temadagar inom missbruksområdet till exemptel basutbildning rörande riskbruk, missbruk, beroende.

PUMAC, Planeringsgruppen för Utbildningar inom Missbruksområdet i AC län

Rapporter om alkoholvanor bland patienter i Region Västerbotten

Nationell ANDT-strategi

Nationell ANDT-strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings och tobakspolitiken 2016–2020

Sofia Elwér Jämställdhetsstrateg, medicine doktor i folkhälsovetenskap
E-post
sofia.elwer@regionvasterbotten.se