Förebygg fall

I Västerbotten faller personer och skadar sig så pass illa att de måste läggas in på sjukhus i högre utsträckning än i övriga landet. För den enskilde personen och närstående kan det innebära ett stort lidande, det ger även stora samhällsekonomiska konsekvenser. Upp till 10 procent av fallen leder till allvarliga skador som frakturer och hjärnskador.

Fallskador hos äldre

Med åldern ökar risken för fall men det finns mycket du kan göra för att minska risken.

Läs mer om vad du kan göra för att minska risken för fall på 1177.se
Illustration av en person som halkar.

Region Västerbotten arbetar aktivt med att minska fallskador. Detta gör vi genom:

Samverkan

Orsakerna till fallskador och åtgärderna för att förebygga fallskador är många – därför krävs det att flera aktörer arbetar tillsammans. Regionen ingår i samverkansgrupper på riks-, läns- och kommunnivå. Områden för samverkan är:

  • Medvetandegöra problemet.
  • Tidiga råd om förebyggande åtgärder.
  • Ökad fysisk aktivitet.
  • Läkemedelsanvändning.

Kampanj Balansera mera och Fall int'!

I Västerbotten har vi varje år sedan 2014 uppmärksammat fall och fallprevention under vecka 40 med kampanjveckan ”Fall int'!”och på senare år har även Socialstyrelsen haft kampanjen ”Balansera mera”. Syftet är att skapa medvetenhet om risker med att falla samt vilka förebyggande åtgärder som kan göras.

Kampanjen vänder sig till enskilda, ideella organisationer, kommuner, landsting, pensionärsorganisationer, bildningsförbund samt privata företag. Socialstyrelsen tillhandahåller material att använda till att öka kunskapen i befolkningen om fall och hur de kan förebyggas. På Socialstyrelsens hemsida finns kampanjmaterial för ”Balansera mera” vilket bland annat innefattar träningsråd och checklista för att minimera fallolyckor i hemmet.

Förebyggande åtgärder

Det finns mycket som kan göras för att förebygga fall.  

Läkemedelsanvändning - Målsättning

Målet är att minska antalet fallskador som kräver sjukhusvård bland medborgare 65 år och äldre. Att minska olämpliga läkemedel till individer över 75 år och öka läkemedelsbehandling mot benskörhet (bisfosfonatbehandling) hos patienter med höftfraktur eller kotkompressioner.

Cecilia Edström Hälsoutvecklare, fysioterapeut
E-post
cecilia.edstrom@regionvasterbotten.se
Mobil
070-270 04 52