HLT - Hälsa, Lärande och Trygghet

Barn och unga mellan 0 och 16 år erbjuds ett så tidigt samordnat stöd som möjligt genom HLT, Hälsa Lärande och Trygghet, för att minska behovet av mer omfattande insatser senare. HLT utgör en del av första linjen för psykisk hälsa, och består av tvärprofessionella arbetsgrupper, HLT-team, med representanter från förskola, för- och grundskola, elevhälsa, socialtjänst och familjecentral/hälsocentral.

För att verksamheterna ska kunna samverka, efterfrågas samtycke från vårdnadshavare. HLT-teamet träffas för att föreslå vilka professioner och verksamheter som kan bidra med insatser och hjälpa barnet och dess familj på bästa sätt. Inom en vecka efter genomfört HLT-möte får vårdnadshavare återkoppling från mötet och erbjudande om en gemensam träff eller annan hjälp. Fortsatt stöd planeras tillsammans med familjen.Träd med tre personer som aktiverar sig runt om. Illustration.

Psykisk ohälsa är en kraftigt växande samhällsutmaning, och det finns ett tydligt behov av att skapa hållbara strukturer och modeller för ett samlat, tidigt stöd till barn och deras familjer. HLT syftar till att säkra tidig upptäckt, hög tillgänglighet och samordning. Denna strukturerade HLT-modell har sedan 2012 implementerats i Västerbottens län i ett flertal kommuner.

Att ibland må dåligt är en del av livet och en del av en normal utveckling. Men om måendet hindrar barnet från att göra det hen brukar, behöver det finnas snabb tillgång till stöd och hjälp. Barnets skolgång, sociala situation, fysisk och psykisk hälsa kan vara anledningar till att ett samordnat stöd av HLT-teamet behövs.

Exempel på samordnade insatser som kan erbjudas genom HLT är: anpassade insatser till barnet, föräldrastöd, familjesamtal, föräldra- och barngrupper, kartläggning, kombination av insatser, gemensamma uppföljningar och utvärderingar av insatserna.

Här finns HLT

 • Lycksele
 • Nordmaling
 • Norsjö
 • Skellefteå kommun: Anderstorp, Ursviken, Byske och Burträsk
 • Umeå kommun: alla skolområden
 • Vindeln
 • Vännäs
 • Åsele

Vill du veta mer om HLT?

Ta kontakt med din

 • Förskola: Förskollärare eller barnskötare
 • Skola: Lärare/mentor eller rektor
 • Elevhälsa: Skolsköterska, skolkurator, speciallärare eller specialpedagog
 • Socialtjänsten: genom kommunens växel
 • Familjecentral: genom Region Västerbotten eller kommunens växel
 • Hälsocentral: genom Region Västerbottens växel
Jessika Nyström Processledare HLT, Region Västerbotten
E-post
jessika.nystrom@regionvasterbotten.se
Mobil
0730721895
Ulrika Granskog Processledare HLT, FoU Välfärd
E-post
ulrika.granskog@umea.se
Mobil
0705645510