Salut under småbarnstiden

Under småbarnstiden är föräldrarna oftast mottagliga för att grundlägga goda levnadsvanor och främja barnets hälsa. Salut-satsningens insatser syftar till att stärka föräldraskapet, främja familjen och barnets fysiska och psykiska hälsa.

Barn och föräldrar

Här finns fakta, råd och stöd kring barns hälsa, utveckling, rättigheter, sjukdomar och vård.

Tema barn och föräldrar 1177
Foto: Patrick Degerman

Föräldrastöd

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande föräldrastödsprogram med utgångspunkt från föräldrarnas resurser. Åtta samspelsteman ingår och utvecklar de vuxnas lyhördhet och känslighet för barnens behov. Vägledande samspel bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter. Denna föräldrastödsmetod sprids nu i Västerbotten, i första hand på familjecentralerna. Programmet finns i ett flertal länder och går generellt under beteckningen ICDP som är en förkortning av International Child Development Programme.

ICDP

Samverkan

Personal inom mödrahälsovård, folktandvård, barnhälsovård och öppen förskola ger stöd och samverkar kring barnets och föräldrarnas hälsa och föräldraträffar. Motiverande samtalsmetodik används i samtalen med föräldrarna för att främja goda levnadsvanor för hela familjen.

Föräldrasamtal på BVC

Vardera förälder inbjuds till enskilt samtal kring sin situation som förälder.

Screening av munhälsa

BVC-sköterskan ställer screeningfrågor om barnets munhälsa vid 12- eller 18-månaders ålder och om det finns risk för karies hos barnet skrivs remiss till Folktandvården.

3-årsenkät

Inför 3-årsbesöket på BVC får barnets vårdnadshavare fylla i en enkät kring upplevelsen av sitt barns utveckling, hälsa och levnadsförhållanden. En del av enkäten handlar om barnets socioemotionella förmåga mätt med: Ages & Stages Questionnaires®: Social-Emotional (ASQ:SE).
BVC-sjuksköterskan använder sedan 3-årsenkäten som stöd i samtalet vid 3-årsbesöket.