Förflyttning - eldrivna rullstolar

Här finns dokument inom hjälpmedelsområdet eldrivna rullstolar.

Sortimentsöversikter

Utprovningsstöd

Så beställer du ett utprovningsstöd inom eldrivna rullstolar
Klicka här för att se vilka blanketter som du behöver.

 

I hjälpmedelshandboken finns anvisning för förskrivning.

 

Material som stöd vid förskrivning

Nedan finner du som förskrivare generella dokument att använda vid behov, som stöd vid kartläggning och förskrivning.

Informationsbrev ansökan eldriven rullstol

Informationsbrev ansökan eldriven rullstol vid behov av medicinskt utlåtande

Frågeformulär eldriven rullstol

Checklista inför förskrivning av elrullstol / drivaggregat

Låneinformation eldriven rullstol

Checklista körträning eldriven rullstol

Uppföljning eldriven rullstol

Övrigt

Folder KASE - Kommunikation och alternativa styrsätt till eldriven rullstol
(Skrivs ut dubbelsidigt och viks till A5)

Folder från NTF. Möjligheter och risker med eldriven rullstol i trafiken.

 

Information gällande däck och slang 

Vid förskrivning av eldriven rullstol har hjälpmedelsanvändaren möjlighet att välja en däckmodell ur regionens hjälpmedelssortiment. I de fall nya däck behövs vid ett senare tillfälle rekommenderas hjälpmedelsanvändaren att köpa däck från Hjälpmedelsverksamheten, rullstolsleverantören alternativt från annan leverantör som har motsvarande däck avsett för montering på hjälpmedel.

Se hjälpmedlets bruksanvisning för mer information angående vilka däck som får monteras.

Felaktiga däck

Vid montering av felaktiga däck och/eller fälgar som skadat den eldrivna rullstolen kan hjälpmedelsanvändaren debiteras för den reparation som krävs.

Dubbdäck

Vissa leverantörer av eldrivna rullstolar och scootrar har dubbdäck som tillval till sina produkter. Eftersom dubbdäck inte ingår i hjälpmedelssortimentet räknas dessa som egenansvar. Det innebär att det är hjälpmedelsanvändaren som bekostar eventuella skador på rullstolen orsakade av dubbdäck. Andra typer av skador som kan uppkomma vid användande av dubbdäck, exempelvis på golv och andra ytor, kan hjälpmedelsanvändaren bli ersättningsskyldig till.

Reparation

Hjälpmedelsanvändaren kan själv kontakta Hjälpmedel Västerbottens kundtjänst för köp/reparation av däck och slang. Vid reparation debiteras hjälpmedelsanvändaren för arbete, material och eventuell transport. I de fall hjälpmedelsanvändaren är barn och ungdomar under 20 år debiteras den verksamhet som betalar hyra för hjälpmedlet.

 • Arbete debiteras per timme och debitering sker per påbörjad kvart.
 • Material debiteras med faktiskt pris.
 • Transport debiteras enligt gällande kilometertaxa för bil och restid för tekniker från närmaste ort där Hjälpmedel Västerbotten finns (Umeå/Skellefteå/Lycksele).

Kompletterande info

Reparation/byte av massiva länkhjul debiteras normalt den verksamhet som betalar hyra för hjälpmedlet.

  

Trafiksäkerhet

Det säkraste sättet för en rullstolsanvändare att färdas i ett fordon är att flytta till ordinarie säte i fordonet och sitta bältad där. I de fall det inte är möjligt kan det vara ett alternativ att sitta i rullstol i fordonet, under förutsättning att aktuell rullstol är godkänd att sitta i som säte under färd. I rullstolens bruksanvisning framgår om rullstolen är godkänd att användas i detta syfte eller ej. Där finns även information om hur rullstolen ska transporteras när ingen sitter i den.

Förskrivarens ansvar

 • Kartlägg patientens behov
 • Välj lämpligt hjälpmedel
 • Läs alltid tillverkarens bruksanvisning gällande trafiksäkerhet
 • Anpassa vid behov hjälpmedlet för ökad trafiksäkerhet
 • Informera hjälpmedelsanvändare och nätverk
 • Dokumentera i journal

Kartlägg behovet

Vi rekommenderar att du att innan förskrivning av rullstol gör en kartläggning av hjälpmedelsanvändarens behov gällande transport i fordon. Följande frågeställningar kan användas som stöd för kartläggningen, och resultatet bör sedan vägas in i valet av rullstol.

 • Kan rullstolsanvändaren manuellt överflytta sig till ordinarie säte i fordon, självständigt eller med hjälp? I de fall det är möjligt ska detta alternativ väljas eftersom det ger bäst trafiksäkerhet.
 • Behöver rullstolsanvändaren använda rullstolen som säte i fordon?
  Om ja: Vilken rullstol är förskriven/ska förskrivas? Läs rullstolens bruksanvisning för att få reda på om den är godkänd att sitta i som säte under färd eller ej. Behöver rullstolen ställas in, eller utrustas med tillbehör för att uppfylla kraven på trafiksäkerhet?
 • Vilken typ av fordon kan rullstolsanvändaren komma att färdas i?

Placering och fastsättning

Trafikförordning (1998:1276) beskriver var och hur en rullstol ska placeras i ett fordon när den används som säte.

10 b § Den som färdas sittande i rullstol i en bil skall färdas på rullstolsplats och använda bilbälte om platsen är försedd med bilbälte. Rullstolen skall vara fastsatt med eller stödjas av en anordning som är avsedd för det i fordonet. Förordning (2006:1208).

Kontakta oss

Ta kontakt med hjälpmedelskonsulent för respektive hjälpmedelssortimentsområde om du behöver hjälp eller ytterligare information. Kontakta hjälpmedelskonsulent

Hjälpmedel Västerbottens ansvar

Hjälpmedel Västerbotten lyfter frågan om trafiksäkerhet i samband med rullstolsupphandlingar och tillhandahåller de tillbehör som krävs för ökad trafiksäkerhet. Förskrivare kan få stöd och rådgivning kring produktval.

Vid frågor om trafiksäkerhet och tillgänglighet inom kollektivtrafiken i Västerbotten hänvisar vi till Länstrafiken.