Autolog blodgivning

Preoperativ autolog blodgivning

Inför planerade operativa ingrepp kan patient ge blod till sig själv, så kallad preoperativ autolog blodgivning. Patientens hälsotillstånd och hemoglobinnivå måste tillåta tappning av de enheter blod som behövs utan risk för komplikationer. Operationen skall bedömas som sannolikt blodkrävande. Dessutom skall operationsdatum vara fastställt och får endast i undantagsfall flyttas när tappningsserien har inletts. Hållbarheten för blod är 6 veckor.

Absolut indikation - där det är svårt att få fram kompatibelt blod:

  1. Sällsynt blodgrupp med antikroppar mot ett publikt (vanligt förekommande) antigen
  2. Multi-immuniserade patienter

Relativ indikation - där man vill undvika immuniseringsrisk:

  1. Fertila kvinnor/flickor
  2. Immuniserade patienter
  3. Övriga

Blodtransfusion med blod från blodgivare (allogen transfusion) är numera en mycket säker procedur. Risken att smittas är i princip försumbar. Autolog transfusion kan dock i vissa fall vara ett alternativ vid ex rädsla för allogen blodtransfusion. Patienten måste dock vara införstådd med att allogen transfusion ändå inte kan undvikas ex om blödning vid operation överstiger autologt blodlager.

För att preoperativ autolog blodgivning ska vara aktuell bör patienten:

  • uppfylla blodgivarkriterier, dvs vara frisk för övrigt, se nedan
  • ha normalt hemoglobinvärde
  • ej ta mediciner som kan påverka blodgivning
  • vara blodgrupperad
  • ha negativt resultat i virustester (HIV ag+ak-test, anti-HCV och HBsAg)

Medicinska tillstånd som utgör hinder är till exempel svår kärlkramp, aktiv epilepsi eller pågående infektion. Rådgör gärna med läkare på blodcentralen vid osäkerhet.

Patienten tappas på en enhet per vecka i 1-4 veckor i direkt anslutning före det planerade ingreppet. Sista tappningen sker vanligtvis en vecka innan operation. Patienter med låg kroppsvikt (<50 kg) kan tappas med reducerad volym. Patienten ska ta järntabletter för att öka möjligheterna att hålla Hb-nivån.

Remiss UL 1049 Autolog blodgivning skall alltid användas för preoperativ autolog blodgivning. Den finns att ladda ned från blanketthotellet i Linda, Service och stöd > Blanketter > Blanketthotellet > Vårdblanketter > Remisser.

Remissen skall vara fullständigt ifylld och skickas i god tid före planerad operation.